BIEG KONSTYTUCJI 3 MAJA O PUCHAR STAROSTY STRZYŻOWSKIEGO I BURMISTRZA STRZYŻOWA

!!WYNIKI BIEGU KONSTYTUCJI 3 MAJA O PUCHAR STAROSTY STRZYŻOWSKIEGO I BURMISTRZA STRZYŻOWA!!

Strzyżów,  3.05.2019 r.

REGULAMIN BIEGU
OŚWIADCZENIE / ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA

Lista zgłoszonych uczestników – Dzieci i młodzież
Lista zgłoszonych uczestników – Dorośli (OPEN)

Listy są aktualizowane codziennie rano.

REGULAMIN BIEGU

I. ORGANIZATOR

Organizatorami Biegu Konstytucji 3 Maja są:
Gmina StrzyżówCentrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie
Powiat StrzyżowskiPowiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej

II. PATRONAT

Bieg odbywa się pod patronatem Burmistrza Strzyżowa – Waldemara Góry oraz Starosty Strzyżowskiego – Bogdana Żybury.

III. CELE

• Upamiętnienie 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
• Upowszechnianie biegania.
• Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
• Promocja Gminy Strzyżów oraz Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie.
• Promocja Powiatu Strzyżowskiego oraz Powiatowego Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej.

IV. TERMIN I MIEJSCE

Bieg Konstytucji 3 –go Maja odbędzie się w dniu 3 – go maja 2019 r.
Start i Meta umiejscowiona będzie na ulicy Słowackiego w okolicy Ronda im Rafała Paszka ps. „Królika”.

V. PROGRAM BIEGU

10.30 – otwarcie biura zawodów na Ogródku Jordanowskim, odbiór pakietów startowych.
13.15 – start dzieci na dystansie ok. 200 m
• dzieci z kl. I-III SP (dziewczynki i chłopcy),
13.25 – start na dystansie ok. 500 m
• dzieci z kl. IV-VI SP (dziewczynki i chłopcy),
13.35 – start na dystansie 900 m
• młodzież z kl. VII i VIII SP,
• młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
• dorośli OPEN,
13.50 – start na dystansach ok. 4 km i 12 km
• dorośli OPEN
14.00 – wręczenie nagród dla dzieci i młodzieży na dystansach 200 m, 500 m i 900 m przez Starostę Strzyżowskiego na scenie przy Domu Kultury „Sokół”
Ok. 15.30 – zakończenie biegu, rozdanie nagród dla dorosłych w kategorii OPEN na dystansach 900 m, 4 km i 12 km przez Burmistrza Strzyżowa. W przypadku wcześniejszego ukończenia biegu przez ostatniego uczestnika rozdanie nagród może nastąpić wcześniej.
15.45 – zakończenie biegu,

VI. TRASY, DYSTANSE, LIMITY

TRASA 1: 200 m
• Płaska ulicami Strzyżowa – Słowackiego, Rondo, Słowackiego
• Nawierzchnia asfaltowa
• Trasa nie posiada atestu PZLA, ale będzie oznakowana i zabezpieczona
• Zawodników obowiązuje limit czasu 5 minut
• Start godzina 13:15

TRASA 2: 500 m
• Płaska ulicami Strzyżowa – Słowackiego, Koczeli, Zawale, Rondo, Słowackiego
• Nawierzchnia asfaltowa
• Trasa nie posiada atestu PZLA, ale będzie oznakowana i zabezpieczona
• Zawodników obowiązuje limit czasu 7 minut
• Start godzina 13:25

TRASA 3: 900 m
• Płaska ulicami Strzyżowa – Słowackiego, Parkowa, Zawale, Rondo, Słowackiego
• Nawierzchnia asfaltowa
• Trasa nie posiada atestu PZLA, ale będzie oznakowana i zabezpieczona
• Zawodników obowiązuje limit czasu 10 minut
• Start godzina 13:35

TRASA 4: 4 km
• Płaska ulicami Strzyżowa – Słowackiego, Kilińskiego, Sanocka, Mała Obwodnica, 1-go Maja, 1000-lecia, Przekopna, Rynek, Daszyńskiego, Zawale, Rondo, Słowackiego
• Nawierzchnia asfaltowa
• Trasa nie posiada atestu PZLA, ale będzie oznakowana i zabezpieczona
• Zawodników obowiązuje limit czasu 30 minut
• Start godzina 13:50

TRASA 5: 12 km(3 okrążenia na trasie 4 km)
• 3 okrążenia ulicami Strzyżowa – Słowackiego, Kilińskiego, Sanocka, Mała Obwodnica, 1-go Maja, 1000-lecia, Przekopna, Rynek, Daszyńskiego, Zawale, Rondo, Słowackiego
• Nawierzchnia asfaltowa
• Trasa nie posiada atestu PZLA, ale będzie oznakowana i zabezpieczona
• Zawodników obowiązuje limit czasu 100 minut
• Start godzina 13:50

MAPA TRAS Z OBJAZDAMI

VII. BIURO ZAWODÓW, DEPOZYTY

• Biuro zawodów rozstawione będzie na Ogródku Jordanowskim. Wydawanie pakietów startowych:
– 10:30 – 13:00 – Dystanse 200 m, 500 m i 900 m
– 10.30 – 13:00 – Dystanse 4 km i 12 km
• Depozyt będzie mieścił się w biurze zawodów od 10:30 do zakończenia biegu.
• Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.
• Za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie organizator nie odpowiada

VIII.  UCZESTNICTWO
• W biegu na 4 km i 12 km prawo startu mają jedynie zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat.
• Osoby niepełnoletnie mogą startować w biegu na dystansach 200m, 500 m i 900 m za okazaniem pisemnej zgody rodzica / prawnego opiekuna.
• Limit uczestników wynosi 300 osób:
150 – dla dzieci i młodzieży
150 – dla dorosłych
• Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń lub z innych niezależnych od organizatora powodów.
• Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu oraz okazanie dokumentu tożsamości, celem weryfikacji danych osobowych.
• Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci.
• Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
• Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zapoznał się z regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
• Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać widoczne numery startowe przymocowane do koszulek na piersiach oraz transpondery pomiarowe (chipy) przymocowane do buta.
• Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości oraz brak przymocowanego na bucie transpondera(chipa) jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.

IX. ZGŁOSZENIA, OPŁATY

• Zgłoszenia uczestnictwa w Biegu przyjmowane są na stronie internetowej www.cstr.pl poprzez formularz zgłoszeniowy do zapełnienia limitu uczestników biegu lub do 1 maja 2019 roku do godziny 20:00.
• Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz elektroniczny.
• Zapisy w dniu biegu będą możliwe w biurze zawodów jedynie w przypadku nie zapełnienia limitów uczestników.
• Opłata startowa w biegu wynosi 5 zł – dla dzieci i młodzieży oraz 25 zł dla dorosłych.
• Weryfikacja zawodników, pobieranie opłat startowych oraz wydawanie pakietów startowych wraz z numerami odbywać się będzie w Biurze Zawodów w dniu biegu.
• Podczas odbioru pakietu startowego zawodnicy (a w przypadku osób niepełnoletnich rodzic bądź opiekun prawny zawodnika) zobowiązani są do podpisania oświadczenia. że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem w Biegu oraz że ich stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu.
• Po pakiet startowy należy zgłosić się osobiście i podpisać jego odbiór.

X. KLASYFIKACJA
1. W Biegu Konstytucji 3-go Maja prowadzona będzie następująca klasyfikacja:
A. dzieci, młodzież (z podziałem na dziewczynki i chłopców):
– klasy I – III SP,
– klasy IV – VI SP,
– klasa VII, VIII SP i Gimnazjum,
– szkoły ponadgimnazjalne.
B. dorośli (kobiety, mężczyźni):
– OPEN
C. Najszybsza, najszybszy uczestnik ze służb mundurowych w biegu na 12 km.
2. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Komisję Sędziowską na podstawie wydruku z elektronicznego systemu pomiaru czasu RACE RESULT poprzez odczyt z prawidłowo zamontowanego czujnika.
3. Komisja sędziowska zostanie powołana zarządzeniem w dniu 2.05.2019. Jej zadaniem będzie:
• ocena wymagań i kryteriów określonych w regulaminie zawodów,
• rozstrzygnięcie zawodów, poprzez wyłonienie zwycięzców i sporządzenie protokołów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych zawodów.

XI. NAGRODY
1. Każdy z zawodników, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal.
2. Zdobywcy miejsc I – III w każdej kategorii Biegu dla dzieci i młodzieży otrzymują puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe.
3. Puchary, dyplomy, nagrody pieniężne otrzymują zdobywcy 3 pierwszych miejsc w kategorii OPEN – kobiet i mężczyzn na dystansach 900 m, 4 km i 12 km.
4. Organizatorzy przewidują nagrody:
• pieniężne dla zdobywców miejsc I (250 zł), II (150 zł) i III (100 zł) w biegu głównym na 12 km oraz zdobywców miejsc I (150 zł), II (100 zł) i III (50 zł) w biegu na 900 m i 4 km. Odbiór nagród nastąpi 3 maja 2019 po zakończeniu zawodów za pokwitowaniem odbioru;
• rzeczowe o wartości nie przekraczającej 100 zł objętej szczegółową ewidencją dla zdobywców miejsc I-III miejsc w kategorii dzieci i młodzieży na dystansach 200 m, 500 m i 900 m.
• puchary dla najszybszej i najszybszego uczestnika ze służb mundurowych.

XII. ZASADY FINANSOWANIA

• Zawodnicy startują na własny koszt.
• Koszty organizacyjne wraz z nagrodami pokrywają organizatorzy
W ramach opłaty startowej organizatorzy zapewniają:
• elektroniczny pomiar czasy,
• numery startowe z agrafkami
• pamiątkowy medal
• napoje dla uczestników
• oznaczenie i zabezpieczenie tras
• zabezpieczenie medyczne

XIII. FINANSOWANIE

• Gmina Strzyżów – Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie.
• Powiat Strzyżowski – Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej.

XIV. UWAGI KOŃCOWE

• Uczestników obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz niniejszy regulamin.
• Zawodnicy biorący udział w biegu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb organizatorów imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych, marketingowych, promocyjnych na stronach internetowych na podstawie zgody podpisywanej w Biurze Zawodów.
• Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne podczas trwania imprezy.
• Każdy uczestnik zobowiązany jest do zwrotu czujnika. Jego zgubienie lub przywłaszczenie może być podstawą do naliczenia kary w wysokości 20 zł.
• Organizator nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.
• Organizator zastrzegają sobie możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować przed rozpoczęciem imprezy.
• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub trasy biegu w przypadku złych warunków atmosferycznych lub nieprzewidzianych zdarzeń losowych wynikłych nie z winy organizatora.
• Pisemne protesty można zgłaszać w Biurze Zawodów do godziny 15.00 w dniu odbywania się zawodów.
• Interpretacja Regulaminu należy do Organizatora