I Strzyżowski Bieg Nocny – 29 maja 2015

REGULAMIN I Strzyżowskiego Biegu Nocnego 2015

I. ORGANIZATOR

Organizatorami biegu są  Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie oraz Gmina Strzyżów .

II. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg Nocny na dystansach 1 km, 3 km i 5 km odbędzie się 29 maja 2015 roku (piątek)
 2. Start i meta Biegu Nocnego nastąpi z Rynku w Strzyżowie o godz. 21:00.
 3. Biuro Zawodów mieścić się będzie na płycie Rynku w Strzyżowie czynne w dniu biegu od godz. 18.00 do 20.00.

III. TRASA

 1. Długość trasy – 1 km, 3km, 5 km.
 2. Trasa będzie miała oznaczenia co 50 m.

trasa_nocny_bieg

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem startu jest zgłoszenie się zawodnika/zawodniczki na stronie www.timekeeper.pl do dnia 28 maja  2015 r. do godz. 20:00
 2. W biegu mogą wziąć udział osoby, które do dnia 28 maja 2015 r. ukończą 15 lat.
 3. Zawodnik jest zobligowany osobiście złożyć podpis pod oświadczeniem o stanie zdrowia pozwalającym na udział w biegu, osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgody rodziców, prawnych opiekunów na start w biegu.
 4. Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznego pomiaru czasu. Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma chip, jego właściwe zamocowanie jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym zawodów.
 5. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
 6. W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu Organizatora.
 7. Zabrania się używania na trasie biegu jakichkolwiek pojazdów, poza pojazdami Organizatora. Zabroniony jest również start ze zwierzętami.
 8. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.
 9. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 10. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika.

V. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia uczestnictwa w Biegu Nocnym na przyjmowane są
 2. na stronie internetowej do 28 maja 2015 roku (zgłoszenia można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www. timekeeper.pl);
 3. Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz elektroniczny .
 4. Udział w biegu jest bezpłatny!!!
 5. Weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów zawodniczych wraz z numerami startowymi będą odbywały się w Biurze Zawodów w dniu 29 maja od 18.00 do 20.00.
 6. Podczas odbioru pakietu startowego zawodnicy zobowiązani są do podpisania oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem w Biegu Nocnym oraz że ich stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu.
 7. Po odbiór pakietów zawodniczych należy zgłosić się osobiście. Wydawanie pakietów odbywać się będzie za okazaniem dowodu osobistego, legitymacji szkolnej lub paszportu.

VI. KLASYFIKACJA

  1. W I Strzyżowskim Biegu Nocnym prowadzona będzie następująca klasyfikacja:
  2. generalna Kobiet i Mężczyzn;
  3. w dystansach;

1 km – kobiety i mężczyźni
3 km – kobiety i mężczyźni
5 km – kobiety i mężczyźni

VII.  NAGRODY

 1. Każdy z zawodników, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal.
 2. Puchary otrzymają zwycięzcy trzech pierwszych miejsc w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn w poszczególnych dystansach.

VIII.  ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA

 1. Szatnia i depozyt będą znajdowały się na terenie Rynku w biurze
 2. Depozyt będzie przyjmował rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków (dostarczonych przez organizatora przy weryfikacji).
 3. Szatnia i depozyt będą czynne w dniu 29.05.2015 od godz. 18:00 do 22.30.

Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.

 1. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników pozostawione poza depozytem
 2. Trasa biegu będzie oznakowana.
 3. Organizator zapewnia pomoc ratowników medycznych podczas trwania imprezy.

IX. FINANSOWANIE

 1. Koszt organizacji I Strzyżowskiego Biegu Nocnego pokrywa Organizator – Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestników obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz niniejszy regulamin.
 2. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez Organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.
 3. Zawodnicy mogą wyrazić zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych, marketingowych i promocyjnych na podstawie oświadczenia podpisywanego w Biurze Zawodów.
 4. Pisemne protesty przyjmuje Sędzia Główny do godziny 22:10 w dniu odbywania się zawodów.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować przed rozpoczęciem imprezy.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu oraz trasy biegu.
 7. Zgłoszenie uczestnictwa w biegu wyrażone poprzez wysłanie formularza przez stronę www.timekeeper.pl jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

I-Nocny-Bieg