Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych TROPEM WILCZYM w Strzyżowie – 3 MARCA 2024 r.

Fundacja Wolność i Demokracja dwunasty organizuje projekt „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Impreza będzie mieć w tym roku także strzyżowską edycję. W dniu 3 marca 2024 roku o godz. 12:00 z wejścia do Tunelu Schronowego z II Wojny Światowej od ulicy Żarnowskiej wyruszą uczestnicy biegu, by pokonać jeden z dwóch dystansów 1963 m, 5 km.

W 2024 r po raz XII uczcimy pamięcią  Żołnierzy Wyklętych. Bieg „Tropem Wilczym” ma na celu popularyzację wiedzy i treści historycznych na temat Żołnierzy Wyklętych, ale także popularyzację biegania i zdrowego trybu życia. Zapraszamy wszystkich dorosłych mieszkańców miasta i okolic do wzięcia udziału w imprezie.

Szczegółowe informacje na temat biegu można uzyskać pod numerem telefonu 17 2768 563.

REGULAMIN
Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych
„Tropem Wilczym”

 1. ORGANIZATOR

Gmina Strzyżów
http://www.strzyzow.pl
www.tropemwilczym.pl

ORGANIZATOR I KOORDYNATOR AKCJI OGÓLNOPOLSKIEJ:

Fundacja Wolność i Demokracja
Al. Ujazdowskie 37 lok. 2
00-540 Warszawa
tel/fax: +48226291536
fundacja@wid.org.pl

 1. PARTNERZY

Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie – www.cstr.pl
Muzeum Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej – www.muzeum-strzyzow.pl
Dom Kultury „Sokół” – www.dksokol.eu
Centrum Integracji Społecznej – cisstrzyzow.pl/
Stowarzyszenie POGÓRZE ULTRA TRAIL – pogorzeultratrail.pl

 1. CEL IMPREZY
 • Popularyzacja wiedzy i treści historycznych na temat Żołnierzy Wyklętych.
 • Promowanie biegania i zdrowego stylu życia.
 1. TERMIN, MIEJSCE

3 marca 2024, godz. 12.00
START I META: Wejście do Tunelu Schronowego z II Wojny Światowej od ul. Żarnowskiej,

PROGRAM BIEGU

 • 9.30  – Otwarcie Biura Zawodów w budynku administracyjnym przy Tunelu Schronowym z II Wojny Światowej przy ul. Żarnowskiej.
 • 11.40 – Zamknięcie Biura Zawodów.
 • 12.00 –  Start biegu na dystansie 1963 m i 5km przy wejściu do Tunelu Schronowego z II Wojny Światowej od ul. Żarnowskiej.
 • Ok. 13.15 – Ceremonia wręczenia pucharów .
 • 13:30 – Zakończenie Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” w Strzyżowie.
 1. TRASA, DYSTANS

TRASA: 1963 m (dystans podstawowy)

 • dystans podstawowy.
 • Płaska ulicami Strzyżowa –wejście do Tunelu Schronowego od ul. Żarnowskiej, ul. Żarnowska, ul. Zadworze, ul. Armii Krajowej, Tunel Schronowy.
 • Nawierzchnia asfaltowa, brukowa, betonowa.
 • Trasa nie posiada atestu PZLA, ale będzie oznakowana i zabezpieczona.
 • Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 20 minut.
 • Start godz. 12:00

TRASA: 5 km (dystans podstawowy)

 • dystans podstawowy.
 • Terenowa ulicami Strzyżowa –wejście do Tunelu Schronowego od ul. Żarnowskiej, ul. Żarnowska, ul. Zadworze, ul. Armii Krajowej, ul. Rzeszowska w kierunku ul. Tepera, przez działki nr 1229.23 i 1229/42 Obr. 1 Strzyżów, ul. Konieczkowskiego, ul. Żarnowska, ul. Zadworze, ul. Armii Krajowej, Tunel Schronowy
 • Nawierzchnia asfaltowa, brukowa, betonowa, ziemista.
 • Trasa nie posiada atestu PZLA, ale będzie oznakowana i zabezpieczona.
 • Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 60 minut.
 • Start godz. 12:00

 1. BIURO ZAWODÓW, SZATNIE, DEPOZYTY
 • Biuro zawodów będzie w budynku administracyjnym przy Tunelu Schronowym z II Wojny Światowej przy ul. Żarnowskiej. Wydawanie pakietów startowych od godziny 9:30 do 11:40 w dniu zawodów!!
 • Pozostawienie i odbiór depozytów odbywać się będzie na podstawie numeru startowego do godziny 13:15.
 • Za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie organizator nie odpowiada.
 1. KLASYFIKACJA

Klasyfikacja Generalna Kobiet i Mężczyzn (miejsca 1 – 3).

 1. UCZESTNICTWO
 • W biegu na 1963 m prawo startu mają zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat. Osoby niepełnoletnie mogą startować w biegu na dystansie 1963 m, za okazaniem pisemnej zgody prawnego opiekuna.
 • W biegu na 5km prawo startu mają TYLKO pełnoletnie osoby.
 • Limit uczestników obu biegów wynosi 200 osób (tyle posiadamy pakietów startowych). Nie przewidujemy start osób powyżej limitu, w takim przypadku uczestnik nie otrzyma pakietu startowego oraz nie będzie klasyfikowany.
 • Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń lub z innych niezależnych od organizatora powodów.
 • Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu oraz okazanie dokumentu tożsamości, celem weryfikacji danych osobowych.
 • Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci.
 • Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zapoznał się z regulaminem biegu i akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 • Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać widoczne numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na piersiach oraz transpondery pomiarowe (chipy) przymocowane do buta.
 • Zachęcamy służby mundurowe do startu w umundurowaniu. Nie jest to warunek konieczny, jednak z względu na charakter biegu mundur będzie mile widziany.
 1. ZGŁOSZENIA, OPŁATY
 • Zapisy do biegu głównego odbywają się przy pomocy formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie  https://www.cstr.pl do dnia 29 lutego 2024 r. lub do zapełnienia limitów. 
 • NIE MA MOŻLIWOŚCI ZGŁOSZENIA SWOJEGO UDZIAŁU W DNIU BIEGU!!
 • Udział w biegu na wszystkich dystansach jest bezpłatny.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
LISTA OSÓB ZAPISANYCH
OŚWIADCZENIE DLA OSÓB MAŁOLETNICH

 1. NAGRODY

Organizator przewiduje pamiątkowe puchary dla zwycięzców wśród kobiet i mężczyzn (miejsca 1 – 3) na wszystkich dystansach. Ze względu na charakter biegu nie przewidujemy nagród finansowych.

 1. ZASADY FINANSOWANIA
 • Zawodnicy startują na własny koszt.
 • Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy i sponsorzy.

W ramach opłaty startowej organizator zapewnia:

 • Elektroniczny pomiar czasu,
 • Agrafki,
 • pamiątkowy medal (dla pierwszych 200 osób)
 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI
 • Administratorem danych osobowych jest Gmina Strzyżów, ul. Przecławczyka 5, 38-100 Strzyżów.
 • Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem: iod@strzyzow.pl. Dane osobowe są wykorzystywane w celu dokonania zapisu na wydarzenie, wyłonienie zwycięzców, wydanie nagród, kontakt z uczestnikiem, zabezpieczenie roszczeń i ochrona przed roszczeniami (uzasadniony interes prawny administratora),
 • Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, zabezpieczenie roszczeń i ochrona przed roszczeniami w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora),
 • Wycofanie zgody na wykorzystanie danych osobowych nie ma wpływu na legalność wykorzystania tych danych, które zostało dokonane na podstawie tej zgody przed dniem jej cofnięcia.
 • Dane osobowe mogą zostać udostępnione dostawcom programu do elektronicznego zarządzania dokumentacją,  dostawcy poczty e-mail, kancelarie adwokackie, radcowskie i doradztwa prawnego, którym zlecono świadczenie pomocy prawnej.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat (licząc od końca roku, w którym zebrane zostały dane osobowe),
 • Przysługuje Państwu następujący katalog praw:

– prawo do dostępu do danych osobowych,
– prawo do ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
– prawo do przenoszenia jego danych osobowych,
– prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji z tego tytułu,
– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Sprzeciw uwzględnia się z uwagi na szczególną sytuację danej osoby. Skutecznie złożony sprzeciw skutkuje zaprzestaniem korzystania z danych osobowych w celu wskazanym w treści sprzeciwu. Sprzeciw złożony bezpodstawnie zostanie odrzucony. Staranne uzasadnienie sprzeciwu może zwiększyć szansę na uznanie jego słuszności. 
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia wpisania na listę uczestników wydarzenia.
 • Zautomatyzowane przetwarzanie, profilowanie: nie dotyczy.
 1. BEZPIECZEŃSTWO NA TRASIE
 • Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych nie będą dochodzić odszkodowania od organizatorów.
 • Przystępując do biegu uczestnik deklaruje, iż jego stan zdrowia pozwala na uczestniczenie w takiej aktywności fizycznej. 
 • W razie wypadku każdy z uczestników biegu zobowiązany jest do udzielenia pierwszej pomocy osobom kontuzjowanym na trasie oraz powiadomienia służb medycznych dzwoniąc pod numer alarmowy.
 • Podczas biegu każdy z zawodników zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa innych uczestników biegu.
 1. UWAGI KOŃCOWE
 • Wszystkich uczestników Biegu obowiązuje niniejszy Regulamin.
 • Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu.
 • Bieg rozegrany będzie bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Organizator zapewnia opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy.
 • Zaleca się posiadanie aktualnych badań lekarskich.
 • Zawodnicy zobowiązani są do zwrotu chipów / transponderów po biegu.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy.
 • Interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.