Bieg Niepodległości 11 Listopada 2020 O PUCHAR STAROSTY STRZYŻOWSKIEGO I BURMISTRZA STRZYŻOWA

BIEG ZOSTAŁ ODWOŁANY

Szanowni Uczestnicy Biegu Niepodległości 11 listopada o Puchar Starosty Strzyżowskiego i Burmistrza Strzyżowa 2020

Z przykrością informujemy iż w związku z pandemią koronawirusa, biorąc odpowiedzialność za zdrowie Wasze, licznych wolontariuszy i osób z zabezpieczenia oraz mając na uwadze wytyczne i zalecenia władz centralnych i regionalnych, podjęliśmy decyzję o odwołaniu Biegu Niepodległości 11 listopada o Puchar Starosty Strzyżowskiego i Burmistrza Strzyżowa 2020.

Mamy nadzieję, że w kolejnym sezonie spotkamy się wielokrotnie na imprezach biegowych przez nas organizowanych.

Organizatorzy

REGULAMIN

I. ORGANIZATORZY

Organizatorami Biegu Niepodległości są:

 • Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie
 • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
 • Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej

II. PATRONAT

Bieg odbywa się pod patronatem Burmistrza Strzyżowa – Waldemara Góry, Wójta Frystzatka – Jana Ziarnika oraz Starosty Strzyżowskiego – Bogdana Żybury

III. CEL IMPREZY

 • Upamiętnienie 102 rocznicy odzyskania niepodległości.
 • Upowszechnianie biegania.
 • Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

IV. TERMIN, MIEJSCE

Bieg Niepodległości odbędzie się w dniu 11 listopada 2020 r.

Start i Meta umiejscowiona będzie na rynku w Strzyżowie.

V. PROGRAM BIEGU

 • 10.30  – otwarcie biura zawodów na rynku w Strzyżowie, odbiór pakietów startowych.
 • 13.00 –  zakończenie wydawania pakietów startowych.
 • 13.30 – start wspólny na dystansach ok. 5,5 km i 11 km
 • ok. 15:00 – zakończenie biegu, rozdanie nagród dla dorosłych w kategorii OPEN na dystansach 5,5 m i 11 km przez Starostę Strzyżowskiego i Burmistrza Strzyżowa. W przypadku wcześniejszego ukończenia biegu przez ostatniego uczestnika rozdanie nagród może nastąpić wcześniej.

VI. TRASA, DYSTANS

TRASA 1: 5,5 km

 • Płaska ulicami Strzyżowa – Rynek, Daszyńskiego, Zawale, Słowackiego, Rzeszowska, Armii Krajowej, Tunel Schronowy, Żarnowska, Witosa, Patryna, Słowackiego, Kilińskiego, Sanocka, Chrapkiewicza, Chopina, Przekopna, Rynek.
 • Nawierzchnia w większości asfaltowa, w tunelu schronowym może być mokro.
 • Trasa nie posiada atestu PZLA, ale będzie oznakowana i zabezpieczona
 • Zawodników obowiązuje limit czasu 60 minut
 • Start godzina 13:30

TRASA 2: dystans  11 km – 2 okrążenia na trasie 5,5 km

 • 2 okrążenia ulicami Strzyżowa – Rynek, Daszyńskiego, Zawale, Słowackiego, Rzeszowska, Armii Krajowej, Tunel Schronowy, Żarnowska, Witosa, Patryna, Słowackiego, Kilińskiego, Sanocka, Chrapkiewicza, Chopina, Przekopna, Rynek.
 • Nawierzchnia w większości asfaltowa, w tunelu schronowym może być mokro.
 • Trasa nie posiada atestu PZLA, ale będzie oznakowana i zabezpieczona
 • Zawodników obowiązuje limit czasu 100 minut
 • Start godzina 13:30

VII. BIURO ZAWODÓW, SZATNIE, DEPOZYTY

 • Biuro zawodów rozstawione będzie na rynku w Strzyżowie.
  Wydawanie pakietów startowych od 10.30 do 13:00.
 • Depozyt będzie mieścił się w biurze zawodów od 10:30 do zakończenia biegu.
 • Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.
 • Za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie organizator nie odpowiada

VIII. UCZESTNICTWO

 • W biegu na 5,5 km i 11 km prawo startu mają jedynie zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat.
 • Osoby niepełnoletnie mogą startować w biegu na dystansach 5,5 km i 11 km za okazaniem pisemnej zgody rodzica / prawnego opiekuna.
 • Limit uczestników wynosi 200 osób
 • Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów
  w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń lub z innych niezależnych od organizatora powodów.
 • Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych (w tym COVID 19) do uczestnictwa w biegu oraz okazanie dokumentu tożsamości, celem weryfikacji danych osobowych.
 • Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci.
 • Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zapoznał się z regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 • Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać widoczne numery startowe przymocowane do koszulek na piersiach oraz transpondery pomiarowe (chipy) przymocowane do buta.
 • Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości oraz brak przymocowanego na bucie transpondera(chipa) jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.

IX. ZGŁOSZENIA, OPŁATY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 • Zgłoszenia uczestnictwa w Biegu przyjmowane są na stronie internetowej www.cstr.pl poprzez formularz zgłoszeniowy do zapełnienia limitu uczestników biegu lub do 9 listopada 2020 r. do godziny 20:00.
 • Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz elektroniczny.
 • Zapisy w dniu biegu będą możliwe w biurze zawodów jedynie w przypadku nie zapełnienia limitów uczestników.
 • Opłata startowa w biegu wynosi 10 zł – dla osób niepełnoletnich oraz 20 zł dla dorosłych.
 • Weryfikacja zawodników, pobieranie opłat startowych oraz wydawanie pakietów startowych wraz z numerami odbywać się będzie w Biurze Zawodów w dniu biegu.
 • Podczas odbioru pakietu startowego zawodnicy(a w przypadku osób niepełnoletnich rodzic bądź opiekun prawny zawodnika) zobowiązani są do podpisania oświadczenia. że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem w biegu oraz że ich stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu.
 • Po pakiet startowy należy zgłosić się osobiście i podpisać jego odbiór.

X. KLASYFIKACJA

1. W Biegu Niepodległości 11 listopada 2020 r. będą prowadzone następujące klasyfikacje:

 • OPEN z podziałem na płeć
 • Najszybsza, najszybszy ze służb mundurowych (policja i straż).

2. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Komisję Sędziowską na podstawie wydruku z elektronicznego systemu pomiaru czasu RACE RESULT poprzez odczyt z prawidłowo zamontowanego czujnika.

3. Komisja sędziowska zostanie powołana zarządzeniem w dniu 10.11.2020. Jej zadaniem będzie:

 • ocena wymagań i kryteriów określonych w regulaminie zawodów,
 • rozstrzygnięcie zawodów, poprzez wyłonienie zwycięzców i sporządzenie protokołów.

XI. NAGRODY

1. Każdy z zawodników, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal.

2. Puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe lub pieniężne otrzymują zdobywcy 3 pierwszych miejsc w kategorii OPEN – kobiet i mężczyzn na dystansach 5,5 km i 11 km.

3. Organizatorzy przewidują nagrody pieniężne dla zdobywców miejsc I (200 zł), II (150 zł) i III (100 zł) w biegu głównym na 11km oraz zdobywców miejsc I (150 zł), II (120 zł) i III (100 zł) w biegu na 5,5 km.

4. Odbiór nagród nastąpi 11 listopada 2020 po zakończeniu zawodów za pokwitowaniem odbioru;

XII. ZASADY FINANSOWANIA

 • Zawodnicy startują na własny koszt.
 • Koszty organizacyjne wraz z nagrodami pokrywają organizatorzy

W ramach opłaty startowej organizatorzy zapewniają:

 • elektroniczny pomiar czasy,
 • numery startowe z agrafkami
 • pamiątkowy medal
 • napoje dla uczestników
 • oznaczenie i zabezpieczenie tras
 • zabezpieczenie medyczne

XIII. UWAGI KOŃCOWE

 • Uczestników obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz niniejszy regulamin.
 • Zawodnicy biorący udział w biegu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb organizatorów imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych, marketingowych, promocyjnych na stronach internetowych na podstawie zgody podpisywanej w Biurze Zawodów.
 • Organizator zapewnia pomoc ratowników medycznych podczas trwania imprezy.
 • Każdy uczestnik zobowiązany jest do zwrotu czipa. Jego zgubienie lub przywłaszczenie może być podstawą do naliczenia kary w wysokości 20 zł.
 • Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować przed rozpoczęciem imprezy.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu lub trasy biegu w przypadku złych warunków atmosferycznych lub nieprzewidzianych zdarzeń losowych wynikłych nie z winy organizatora.
 • Pisemne protesty można zgłaszać do Biura Zawodów, do godziny 15.00 w dniu odbywania się zawodów.
 • Interpretacja Regulaminu należy do Organizatorów.