Bieg Niepodległości 11 Listopada 2020 O PUCHAR STAROSTY STRZYŻOWSKIEGO I BURMISTRZA STRZYŻOWA

REGULAMIN

I. ORGANIZATORZY

Organizatorami Biegu Niepodległości są:

 • Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie
 • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
 • Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej

II. PATRONAT

Bieg odbywa się pod patronatem Burmistrza Strzyżowa – Waldemara Góry oraz Starosty Strzyżowskiego – Bogdana Żybury

III. CEL IMPREZY

 • Upamiętnienie 102 rocznicy odzyskania niepodległości.
 • Upowszechnianie biegania.
 • Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

IV. TERMIN, MIEJSCE

Bieg Niepodległości odbędzie się w dniu 11 listopada 2020 r.

Start i Meta umiejscowiona będzie na rynku w Strzyżowie.

V. PROGRAM BIEGU

 • 10.30  – otwarcie biura zawodów na rynku w Strzyżowie, odbiór pakietów startowych.
 • 13.00 –  zakończenie wydawania pakietów startowych.
 • 13.30 – start wspólny na dystansach ok. 5,5 km i 11 km
 • ok. 15:00 – zakończenie biegu, rozdanie nagród dla dorosłych w kategorii OPEN na dystansach 5,5 m i 11 km przez Starostę Strzyżowskiego i Burmistrza Strzyżowa. W przypadku wcześniejszego ukończenia biegu przez ostatniego uczestnika rozdanie nagród może nastąpić wcześniej.

VI. TRASA, DYSTANS

TRASA 1: 5,5 km

 • Płaska ulicami Strzyżowa – Rynek, Daszyńskiego, Zawale, Słowackiego, Rzeszowska, Armii Krajowej, Tunel Schronowy, Żarnowska, Witosa, Patryna, Słowackiego, Kilińskiego, Sanocka, Chrapkiewicza, Chopina, Przekopna, Rynek.
 • Nawierzchnia w większości asfaltowa, w tunelu schronowym może być mokro.
 • Trasa nie posiada atestu PZLA, ale będzie oznakowana i zabezpieczona
 • Zawodników obowiązuje limit czasu 60 minut
 • Start godzina 13:30

TRASA 2: dystans  11 km – 2 okrążenia na trasie 5,5 km

 • 2 okrążenia ulicami Strzyżowa – Rynek, Daszyńskiego, Zawale, Słowackiego, Rzeszowska, Armii Krajowej, Tunel Schronowy, Żarnowska, Witosa, Patryna, Słowackiego, Kilińskiego, Sanocka, Chrapkiewicza, Chopina, Przekopna, Rynek.
 • Nawierzchnia w większości asfaltowa, w tunelu schronowym może być mokro.
 • Trasa nie posiada atestu PZLA, ale będzie oznakowana i zabezpieczona
 • Zawodników obowiązuje limit czasu 100 minut
 • Start godzina 13:30

VII. BIURO ZAWODÓW, SZATNIE, DEPOZYTY

 • Biuro zawodów rozstawione będzie na rynku w Strzyżowie.
  Wydawanie pakietów startowych od 10.30 do 13:00.
 • Depozyt będzie mieścił się w biurze zawodów od 10:30 do zakończenia biegu.
 • Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.
 • Za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie organizator nie odpowiada

VIII. UCZESTNICTWO

 • W biegu na 5,5 km i 11 km prawo startu mają jedynie zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat.
 • Osoby niepełnoletnie mogą startować w biegu na dystansach 5,5 km i 11 km za okazaniem pisemnej zgody rodzica / prawnego opiekuna.
 • Limit uczestników wynosi 200 osób
 • Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów
  w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń lub z innych niezależnych od organizatora powodów.
 • Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych (w tym COVID 19) do uczestnictwa w biegu oraz okazanie dokumentu tożsamości, celem weryfikacji danych osobowych.
 • Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci.
 • Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zapoznał się z regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 • Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać widoczne numery startowe przymocowane do koszulek na piersiach oraz transpondery pomiarowe (chipy) przymocowane do buta.
 • Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości oraz brak przymocowanego na bucie transpondera(chipa) jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.

IX. ZGŁOSZENIA, OPŁATY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 • Zgłoszenia uczestnictwa w Biegu przyjmowane są na stronie internetowej www.cstr.pl poprzez formularz zgłoszeniowy do zapełnienia limitu uczestników biegu lub do 9 listopada 2020 r. do godziny 20:00.
 • Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz elektroniczny.
 • Zapisy w dniu biegu będą możliwe w biurze zawodów jedynie w przypadku nie zapełnienia limitów uczestników.
 • Opłata startowa w biegu wynosi 10 zł – dla osób niepełnoletnich oraz 20 zł dla dorosłych.
 • Weryfikacja zawodników, pobieranie opłat startowych oraz wydawanie pakietów startowych wraz z numerami odbywać się będzie w Biurze Zawodów w dniu biegu.
 • Podczas odbioru pakietu startowego zawodnicy(a w przypadku osób niepełnoletnich rodzic bądź opiekun prawny zawodnika) zobowiązani są do podpisania oświadczenia. że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem w biegu oraz że ich stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu.
 • Po pakiet startowy należy zgłosić się osobiście i podpisać jego odbiór.

X. KLASYFIKACJA

1. W Biegu Niepodległości 11 listopada 2020 r. będą prowadzone następujące klasyfikacje:

 • OPEN z podziałem na płeć
 • Najszybsza, najszybszy ze służb mundurowych (policja i straż).

2. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Komisję Sędziowską na podstawie wydruku z elektronicznego systemu pomiaru czasu RACE RESULT poprzez odczyt z prawidłowo zamontowanego czujnika.

3. Komisja sędziowska zostanie powołana zarządzeniem w dniu 10.11.2020. Jej zadaniem będzie:

 • ocena wymagań i kryteriów określonych w regulaminie zawodów,
 • rozstrzygnięcie zawodów, poprzez wyłonienie zwycięzców i sporządzenie protokołów.

XI. NAGRODY

1. Każdy z zawodników, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal.

2. Puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe lub pieniężne otrzymują zdobywcy 3 pierwszych miejsc w kategorii OPEN – kobiet i mężczyzn na dystansach 5,5 km i 11 km.

3. Organizatorzy przewidują nagrody pieniężne dla zdobywców miejsc I (200 zł), II (150 zł) i III (100 zł) w biegu głównym na 11km oraz zdobywców miejsc I (150 zł), II (120 zł) i III (100 zł) w biegu na 5,5 km.

4. Odbiór nagród nastąpi 11 listopada 2020 po zakończeniu zawodów za pokwitowaniem odbioru;

XII. ZASADY FINANSOWANIA

 • Zawodnicy startują na własny koszt.
 • Koszty organizacyjne wraz z nagrodami pokrywają organizatorzy

W ramach opłaty startowej organizatorzy zapewniają:

 • elektroniczny pomiar czasy,
 • numery startowe z agrafkami
 • pamiątkowy medal
 • napoje dla uczestników
 • oznaczenie i zabezpieczenie tras
 • zabezpieczenie medyczne

XIII. UWAGI KOŃCOWE

 • Uczestników obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz niniejszy regulamin.
 • Zawodnicy biorący udział w biegu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb organizatorów imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych, marketingowych, promocyjnych na stronach internetowych na podstawie zgody podpisywanej w Biurze Zawodów.
 • Organizator zapewnia pomoc ratowników medycznych podczas trwania imprezy.
 • Każdy uczestnik zobowiązany jest do zwrotu czipa. Jego zgubienie lub przywłaszczenie może być podstawą do naliczenia kary w wysokości 20 zł.
 • Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować przed rozpoczęciem imprezy.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu lub trasy biegu w przypadku złych warunków atmosferycznych lub nieprzewidzianych zdarzeń losowych wynikłych nie z winy organizatora.
 • Pisemne protesty można zgłaszać do Biura Zawodów, do godziny 15.00 w dniu odbywania się zawodów.
 • Interpretacja Regulaminu należy do Organizatorów.

Lista zgłoszonych uczestników

ImięNazwiskoPłećDystansMiejscowość
ŁukaszZiobroM11 kmGodowa
KacperKutM11 kmRzeszów
JacekPiskadłoM5,5 kmStrzyżów
StanisławBinkowiczM5,5 kmLubla
KarolStrycharzM5,5 kmStrzyżów
PawełKrokM11 kmWiśniowa
KacperMatłoszM5,5 kmStrzyżów
Anna ŚwięchK5,5 kmStrzyżów
WojciechJemiołaM5,5 kmStrzyżów
PaulinaJemiołaK5,5 kmStrzyżów
KrystianOzonM5,5 km Dobrzechów
DorotaMoskwaK5,5 km Markuszowa
JustynaCzajaK5,5 km Markuszowa
RafałKuczyńskiM11 kmRzeszów
DominikaZimekK11 kmRzeszów
KrzysztofMakuchowskiM11 kmWiśniowa
JacekWójcikM11 km Gwoźnica Górna
KrzysztofMuchaM11 kmStrzyżów
PawełMarcinowskiM11 km Babica
MarcinRępalskiM5,5 km Krościenko Wyżne
AgataRępalskaK5,5 kmKrościenko Wyżne
Janusz WłodykaM11 km Strzyżów
Jakub BartulaM5,5 kmKołaczyce
Marek PodrazaM5,5 kmGorlice
Sławomir ZiobroM5,5 kmŻyznów
Michał KarkutM11 km Zaborów
Mariusz WójcikM5,5 kmGodowa
Mateusz LencznarM5,5 kmKrzemienica
Dariusz SzubaM11 km Przemyśl
ZBIGNIEW KĄKOLM5,5 kmGwoźnica Dolna
Tomasz ZiobroM11 km Krosno
Robert PolańskiM11 km Strzyżów
Adam PodrazaM5,5 kmJodłowa
Stanisław PodrazaM5,5 kmLubcza
Aleksandra Aleksandra PodrazaK5,5 kmJodłowa
Dorota PółchłopekK11 km Korczyna
Jacek SerafinM11 km Sanok
Tomasz GóraM11 km Frysztak
Martyna SzczęchM5,5 kmBabica
Agnieszka PasiekaK5,5 kmUstrobna
Marta OchwatK5,5 kmKorczyna
Żaneta MoskalK5,5 kmKorczyna
ElzbietaPrajznerK5,5 kmKorczyna
Barbara WajdaK11 km Korczyna
Łukasz WojdaM11 km Poręby Kupieńskie
Roman BielskiM11 km Potok
Krzysztof GierlasińskiM11 km Krosno
Dominik GorzynikM11 km Tyczyn
Paweł SajM11 km Sędziszów Małopolski
Piotr MarczakM11 km Strzyżów
Marika KunaK5,5 kmWola Zgłobieńska
Patryk WieszczekM5,5 kmStrzyżów
GrzegorzWojewodaM5,5 kmWysoka Strzyżowska