Bieg Konstytucji 3 Maja o Puchar Burmistrza Strzyżowa 2018

BIEG KONSTYTUCJI 3 MAJA
O PUCHAR BURMISTRZA STRZYŻOWA

Strzyżów,  3.05.2018 r.
REGULAMIN BIEGU

WYNIKI BIEGU KONSTYTUCJI 3 MAJA!!

Lista zgłoszonych uczestników – Dzieci i młodzież
Lista zgłoszonych uczestników – Dorośli (OPEN)

Listy są aktualizowane codziennie rano.

Zgoda rodzica/opiekuna

REGULAMIN BIEGU
I. ORGANIZATOR
Organizatorem Biegu Konstytucji 3 Maja jest Gmina Strzyżów – Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie

II. PATRONAT
Bieg odbywa się pod patronatem Burmistrza Strzyżowa – Mariusza Kawy

III. CELE
1. Upamiętnienie 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
2. Upowszechnianie biegania.
3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
4. Promocja Gminy Strzyżów oraz Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie.

IV. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg Konstytucji 3 –go Maja odbędzie się w dniu 3.05.2018 r.
2. Start Biegu nastąpi z Rynku w Strzyżowie o godz.
3. Program biegu:
10:00 – otwarcie biura zawodów na płycie Rynku w Strzyżowie, odbiór pakietów startowych
12:30 – start na dystansie ok. 600 m
– dzieci z kl. III-IV SP (dziewczynki i chłopcy),
– dziewczynki z kl. V-VI SP
12:40 – start na dystansie ok. 1km
– chłopcy z kl. V-VI SP,
– młodzież z klas VII SP,
– młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
– dorośli OPEN,
13:00 – start na dystansach ok. 3 km i 11km
– dorośli OPEN,
13:30 – wręczenie nagród dla dzieci i młodzieży na dystansach 600 m i ok.1 km przez Burmistrza Strzyżowa
14:30 – zakończenie biegu, rozdanie nagród dla dorosłych w kategorii OPEN na dystansach ok. 1 km, ok. 3 km i 11 km. W przypadku wcześniejszego ukończenia biegu przez ostatniego uczestnika rozdanie nagród może nastąpić przed planowanych czasem.
4.  Biuro Zawodów mieścić się będzie na płycie Rynku w Strzyżowie w dniu biegu od godz. 10.30 do 15.00.

V. TRASYVI. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Warunkiem startu jest zgłoszenie się zawodnika/zawodniczki na stronie www.cstr.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 maja 2018 do godz. 20.00.
2. Dzieci mogą wziąć udział w biegu na podstawie zgody rodzica lub prawnego opiekuna.
3. W biegu dla dorosłych mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18 lat.
4. Każdy z uczestników biegu startuje na własną odpowiedzialność lub za zgodą prawnego opiekuna.
5. W każdym biegu ustalenie kolejności będzie dokonywane poprzez system elektronicznego pomiaru czasu na podstawie odczytu z prawidłowo zamontowanego do buta czujnika.
6. W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu Organizatora..
7. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
8. Zabrania się używania przez uczestników na trasie biegu jakichkolwiek pojazdów. Zabroniony jest również start ze zwierzętami.
9. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.
10. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację obu zawodników.

VII. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia uczestnictwa w Biegu przyjmowane są na stronie internetowej www.cstr.pl poprzez odpowiedni formularz zgłoszeniowy do wyczerpania  limitu uczestników biegu lub do 2 maja 2018 roku do godz. 20.00.
2. Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz elektroniczny.
3. Limit uczestników Biegu Konstytucji 3 Maja wynosi 200 !
4. Opłata startowa w biegu wynosi 5 zł – dla dzieci i młodzieży oraz 20 zł dla kategorii dorośli OPEN.
5. Weryfikacja zawodników, pobieranie opłat startowych oraz wydawanie pakietów startowych wraz z numerami odbywać się będzie w Biurze Zawodów w dniu 3 maja 2018 roku dla wszystkich uczestników biegu: 10:00 – 12:00 – dla dystansów 600 m oraz 1 km,  do 12:30 dla dystansów ok. 3 km i 11 km.
6. Podczas odbioru pakietu startowego zawodnicy (a w przypadku osób niepełnoletnich rodzic bądź opiekun prawny zawodnika) zobowiązani są do podpisania oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem w Biegu oraz że ich stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu.
7. Po pakiet startowy należy zgłosić się osobiście i podpisać jego odbiór.

VIII. KLASYFIKACJA

 1. W Biegu Konstytucji 3-go Maja prowadzona będzie następująca klasyfikacja:
  A. dzieci, młodzież (z podziałem na dziewczynki i chłopców):
  – klasy III – IV SP,
  – klasy V – VI SP,
  – klasa VII SP i Gimnazjum,
  – szkoły ponadgimnazjalne.
  B. dorośli (kobiety, mężczyźni):
  – OPEN

2. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Komisję Sędziowską na podstawie wydruku z elektronicznego systemu pomiaru czasu RACE RESULT przez odczyt z prawidłowo zamontowanego czujnika.
3. Komisja sędziowska zostanie powołana zarządzeniem w dniu 2.05.2018. Jej zadaniem będzie:
a) ocena wymagań i kryteriów określonych w regulaminie zawodów,
b) rozstrzygnięcie zawodów, poprzez wyłonienie zwycięzców i sporządzenie protokołów zgodnie z załącznikiem nr. 1 do niniejszych zawodów.

IX. NAGRODY
1. Każdy z zawodników, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal.
2. Zdobywcy miejsc I – III w każdej kategorii Biegu dla dzieci i młodzieży otrzymują puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe.
3. Puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe lub pieniężne otrzymują zdobywcy 3 pierwszych miejsc w kategorii OPEN  –  kobiet i mężczyzn na dystansach ok. 1 km, ok. 3 km i 11 km.
4. Organizator przewiduje nagrody:
a) pieniężne dla zdobywców miejsc I (300 zł), II (200 zł) i III (100 zł) w biegu głównym na 11km, odbiór nagród nastąpi 3 maja 2018 po zakończeniu zawodów za pokwitowaniem odbioru;
b) rzeczowe o wartości nie przekraczającej 100 zł objętej szczegółową ewidencją dla zdobywców miejsc I-III miejsc w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn na dystansach ok. 1 km i ok. 3 km oraz wszystkich kategorii dzieci i młodzieży.

X. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA
1.  Szatnia i depozyt będą znajdowały się na terenie Rynku.
2. Depozyt będzie przyjmował rzeczy osobiste zawodników w kategorii OPEN zapakowane do worków (dostarczonych przez organizatora przy weryfikacji).
3. Szatnia i depozyt będą czynne w dniu 3 maja 2018 od godz. 12:00 do 14.30.
Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.
4. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników pozostawione poza depozytem.
5. Trasa biegu będzie oznakowana.
6. Organizator zapewnia pomoc ratowników medycznych podczas trwania imprezy oraz napoje dla uczestników.

XI. FINANSOWANIE
1. Gmina Strzyżów – Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestników obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz niniejszy regulamin.
2. Podczas biegu uczestnicy zarejestrowani elektronicznie muszą posiadać numery startowe przekazane przez Organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.
3.Każdy uczestnik zobowiązany jest do zwrotu czujnika. Jego zgubienie lub przywłaszczenie może być podstawą do naliczenia kary w wysokości 50 zł.
4. Pisemne protesty od osób dorosłych przyjmuje Sędzia Główny do godziny 15.00 w dniu odbywania się zawodów.
5. Organizator zastrzega sobie możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować przed rozpoczęciem imprezy.
6. Organizator zastrzega sobie możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować przed rozpoczęciem imprezy.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub trasy biegu w przypadku złych warunków atmosferycznych lub nieprzewidzianych zdarzeń losowych wynikłych nie z winy organizatora.