Bieg Konstytucji 3 Maja o puchar Starosty Strzyżowskiego i Burmistrza Strzyżowa.

BIEG KONSTYTUCJI 3 MAJA
O PUCHAR STAROSTY STRZYŻOWSKIEGO I BURMISTRZA STRZYŻOWA

Strzyżów,  3.05.2016 r.

UWAGA!

Pragniemy poinformować że start biegu dla dorosłych zostaje przeniesiony na godzinę 14:00, wszystkie kategorie OPEN wystartują razem, start wspólny!!
Opłata startowa będzie pobierana przy wydawaniu pakietów startowych od godziny 12:00 w Biurze zawodów na rynku.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – Dzieci i młodzież
Lista zgłoszonych uczestników – Dzieci i młodzież
Oświadczenia dla rodziców/opiekunów i uczniów pełnoletnich.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – Dorośli (OPEN)
Lista zgłoszonych uczestników – Dorośli (OPEN)

Listy są aktualizowane codziennie rano.

REGULAMIN BIEGU
I. ORGANIZATOR
Organizatorem Biegu Konstytucji 3 Maja jest Gmina Strzyżów – Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie
Współorganizatorzy: Powiat Strzyżowski – Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej

II. PATRONAT
Bieg odbywa się pod patronatem Starosty Strzyżowskiego Roberta Godka oraz Burmistrza Strzyżowa – Mariusza Kawy

III. CELE
1. Upamiętnienie 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
2. Upowszechnianie biegania.
3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
4. Promocja Gminy Strzyżów oraz Ośrodka Sportu
5. Promocja Powiatu Strzyżowskiego i Powiatowego Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej

IV. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg Konstytucji 3 –go Maja odbędzie się w dniu 3.05.2016 r.
2. Start Biegu nastąpi z Rynku w Strzyżowie o godz.
– 13.00 – dzieci
– 13.15 – młodzież
– 14.30 – dorośli
3. Biuro Zawodów mieścić się będzie na płycie Rynku w Strzyżowie czynne w dniu biegu od godz. 12.00 do 15.00.

V. TRASA
1. Długość trasy:
Ok. 350 m – dla dzieci kl. I-IV szkół podstawowych (wokół Rynku trasa zielona)
Ok. 1000 m – dzieci kl. V-VI szkół podstawowych; dziewczęta szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (trasa żółta)
Ok. 2000 m – chłopcy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (trasa czerwona)
2 km, 4 km i 10 km – dorośli (trasa czerwona)

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Warunkiem startu jest zgłoszenie się zawodnika/zawodniczki na stronie www.cstr.pl do dnia 25 kwietnia 2016 do godz. 20.00; w przypadku dzieci i młodzieży istnieje również możliwość dokonania zgłoszenia w Biurze Zawodów w dniu biegu w godz. od 12.00 do 12.45.
2. Dzieci mogą wziąć udział w biegu jedynie pod opieką dorosłych.
3. W biegu dla dorosłych mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18 lat.
4. Każdy z uczestników biegu startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców i prawnych opiekunów).
5. W biegu dla dorosłych pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznego pomiaru czasu na podstawie prawidłowo zamontowanego czujnika.
6. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
7. W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu Organizatora.
8. Zabrania się używania na trasie biegu jakichkolwiek pojazdów, poza pojazdami Organizatora. Zabroniony jest również start ze zwierzętami.
9. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.
10. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację obu zawodników.

VII. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia uczestnictwa w Biegu przyjmowane są:
a. na stronie internetowej do 25 kwietnia 2016 roku do godz. 20.00 (zgłoszenia można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.cstr.pl )
b. w Biurze Zawodów w dniu 3 maja 2016 w godz. 12.00 do 12.45 – dotyczy dzieci i młodzieży, którzy nie zgłoszą się elektroniczne
2. Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz elektroniczny, bądź prawidłowo dokonane zgłoszenie w Biurze Zawodów.
3. Udział w biegu jest bezpłatny dla dzieci i młodzieży, osoby dorosłe opłata 10 zł !!!
4. Weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów zawodniczych wraz z numerami startowymi będą odbywały się w Biurze Zawodów w dniu 3 maja 2016 roku:
a. od godz. 12.00 do 12.45 – dzieci i młodzież
b. od godz. 12.00 do 14.00 – dorośli
5. Podczas odbioru pakietu startowego zawodnicy (a w przypadku osób niepełnoletnich rodzic bądź opiekun prawny zawodnika) zobowiązani są do podpisania oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem w Biegu oraz że ich stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu.
6. Po odbiór pakietów zawodniczych należy zgłosić się osobiście i podpisać odbiór pakietu.

VIII. KLASYFIKACJA

1. W Biegu Konstytucji 3-go Maja prowadzona będzie następująca klasyfikacja:
a. dzieci, młodzież (z podziałem na dziewczynki i chłopców)
b. dorośli (kobiety, mężczyźni)
A) ok. 350 m – dziewczynki i chłopcy – klasy I-IV
A) ok. 1000 m – dziewczynki i chłopcy – klasy V-VI, dziewczęta szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
A) ok. 2 000 m –chłopcy klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
B) 2 km – OPEN
B) 4 km – OPEN
B) 10 km – OPEN

2. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Komisję Sędziowską na podstawie:
a) kolejności wbiegnięcia na metę biegu, dotyczy biegów dla dzieci i młodzieży,
b) wydruku z elektronicznego systemu pomiaru czasu RACE RESULT, na podstawie prawidłowo zamontowanego czujnika, dotyczy biegu dla dorosłych.
3. Komisja sędziowska zostanie powołana zarządzeniem w dniu 2.05.2016. Jej zadaniem będzie:
a) ocena wymagań i kryteriów określonych w regulaminie zawodów,
b) rozstrzygnięcie zawodów, poprzez wyłonienie zwycięzców i sporządzenie protokołów zgodnie z załącznikiem nr. 1 do niniejszych zawodów.

IX. NAGRODY
1. Każdy z zawodników, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal.
2. Zdobywcy miejsc I-III w każdej kategorii Biegu dla dzieci i młodzieży otrzymują medale, dyplomy i nagrody rzeczowe a zdobywcy I miejsc dodatkowo – Puchar Starosty.
3. Puchary, dyplomy i nagrody otrzymują zdobywcy miejsc I-III w kategorii OPEN – kobiet i mężczyzn na dystansach 2, 4 i 10 km.

4. Organizator przewiduje nagrody:
a) pieniężne dla zdobywców miejsc I (200 zł), II (100 zł) i III (50 zł) w biegu głównym na 10km, odbiór nagród nastąpi 3 maja 2016 po zakończeniu zawodów za pokwitowaniem odbioru;
b) rzeczowe o wartości nie przekraczającej 100 zł objętej szczegółową ewidencją  dla zdobywców miejsc I-III miejsc w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn na dystansach 2 i 4 km.

X. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA
1. Szatnia i depozyt będą znajdowały się na terenie Rynku.
2. Depozyt będzie przyjmował rzeczy osobiste zawodników w kategorii OPEN zapakowane do worków (dostarczonych przez organizatora przy weryfikacji).
3. Szatnia i depozyt będą czynne w dniu 3 maja 2016 od godz. 13:00 do 16.00
Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.
4. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników pozostawione poza depozytem.
5. Trasa biegu będzie oznakowana.
6. Organizator zapewnia pomoc ratowników medycznych podczas trwania imprezy oraz napoje dla uczestników.

XI. FINANSOWANIE
1. Gmina Strzyżów – Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie,Powiat Strzyżowski –Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestników obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz niniejszy regulamin.
2. Podczas biegu uczestnicy zarejestrowani elektronicznie muszą posiadać numery startowe przekazane przez Organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.
3. Zawodnicy biorący udział w biegu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych, marketingowych i promocyjnych na podstawie oświadczenia podpisywanego w Biurze Zawodów lub na stronie internetowej.
4. Kierownikiem Biegu dla dzieci i młodzieży będzie Powiatowy Koordynator Sportu.
4. Pisemne protesty od osób dorosłych przyjmuje Sędzia Główny do godziny 15.00 w dniu odbywania się zawodów.
5. Organizator zastrzega sobie możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować przed rozpoczęciem imprezy.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu oraz trasy biegu.
7. Zarówno zgłoszenie uczestnictwa w biegu wyrażone poprzez wysłanie formularza przez stronę www.cstr.pl jak również dokonanie zgłoszenia w Biurze Zawodów jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

Trasy biegów:

trasa zielona - 350m

trasa 1km

trasa 2km

bieg_3_maja_2016