29.06.2024 r. – Turniej koszykówki ulicznej STREETBALL Strzyżów 2024

REGULAMIN  TURNIEJU
„STREETBALL  STRZYŻÓW 2024”

1.ORGANIZATOR

Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie

2.NAZWA IMPREZY I JEJ CEL

Turniej koszykówki ulicznej rozgrywany jest pod nazwą „STREETBALL  STRZYŻÓW 2024”. Celem imprezy jest popularyzacja koszykówki młodzieżowej, promowanie zdrowego stylu życia. Aktywna organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, oraz wyłonienie najlepszych zespołów turnieju w poszczególnych kategoriach.

3.TERMIN I MIEJSCE ROZEGRANIA TURNIEJU

Turniej „STREETBALL  STRZYŻÓW 2024” odbędzie się w dniu 29 czerwca 2024 roku o godz. 10.00 w Strzyżowie – Boisko sportowe „ORLIK” ul. Daszyńskiego 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wydłużenia zawodów do dnia następnego lub w razie złych warunków atmosferycznych przeniesienia imprezy na inny termin.

4. DRUŻYNY I KATEGORIE

1.Drużyna wcześniej zgłoszona i zakwalifikowana do gry, składa się z 3 zawodników + 1 rezerwowy (nieobowiązkowo),
2. Zawody odbędą się w następujących kategoriach wiekowych:
a)  kategoria do lat 15 mężczyzn
b) kategoria do lat 18 mężczyzn,
c) kategoria OPEN mężczyzn,
d) kategoria OPEN kobiet,
3. O przynależności drużyny do danej kategorii wiekowej decyduje wiek najstarszego zawodnika z drużyny.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie, że w razie braku ilości drużyn w danej kategorii wiekowej mogą dokonać zmian, niezbędnych w celu przeprowadzenia rozgrywek (np. połączenie kategorii,)

5.UCZESTNICTWO:

1.Udział w turnieju po uiszczeniu opłaty startowej (w dniu zawodów)
20 zł od drużyny w kat. wiekowych do 15 lat i do 18 lat oraz OPEN kobiet,
50 zł od drużyny OPEN mężczyzn.
2.Warunkiem dopuszczenia zawodnika do turnieju będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w turnieju oraz zgoda na rozpowszechnianie wizerunku oraz okazanie dokumentu tożsamości, celem weryfikacji danych osobowych
3.Dzieci i młodzież do lat 18 muszą przedłożyć Organizatorom zawodów pisemną zgodę rodziców na udział w turnieju oraz zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku.
4.Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu zawodów.
5.Zawodnicy są zobowiązani do bezwzględnego podporządkowania się decyzjom sędziów i Organizatorów zawodów.

6.ZGŁOSZENIA, OPŁATY

1.Zgłoszenia uczestnictwa w turnieju przyjmowane są na stronie internetowej www.cstr.pl poprzez formularz zgłoszeniowy do zapełnienia limitu uczestników turnieju do 28 czerwca 2024 roku do godziny 12:00.
2.Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz elektroniczny.
3.Zapisy w dniu turnieju będą możliwe w biurze zawodów jedynie w przypadku nie zapełnienia limitów uczestników.
4.Dane podane w formularzu zgłoszeniowym będą zawierać:
– nazwę drużyny
– imię i nazwisko kapitana drużyny oraz rok urodzenia najstarszego zawodnika w drużynie,
– imię i nazwisko małoletniego kapitana drużyny, oraz imię i nazwisko jego rodzica/opiekuna prawnego, który podpisze zgodę,
– numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty mailowej pełnoletniego kapitana lub rodzica / opiekuna prawnego,
5.Opłata startowa w turnieju wynosi:
20 zł od drużyny w kat. wiekowych do 15 lat i do 18 lat oraz OPEN kobiet,
50 zł od drużyny OPEN mężczyzn.
6.Weryfikacja zawodników, pobieranie opłat startowych odbywać się będzie w Biurze Zawodów w dniu turnieju w dniu turnieju od 9.00 do 10.00.
7.Zawodnicy podczas weryfikacji (a w przypadku osób niepełnoletnich rodzic bądź opiekun prawny zawodnika) zobowiązani są do podpisania oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem w turnieju oraz że ich stan zdrowia pozwala na udział w turnieju.

!!FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY!!

OŚWIADCZENIA – OSOBA NIEPEŁNOLETNIA
FORMULARZ DRUŻYNY

Zgłoszone drużyny:
Kategoria do 18 lat:
1. Rozwalamy
2. Smerfy
3. GBS SQUAD
4. Kontuzja

OPEN mężczyzn:
1. BC PLAC
2. LKS Czarni Czudec
3. Mazi Team
4. SERO

OPEN kobiet:
1. Snipers

7. POSTANOWIENIA  OGÓLNE

1.Każdemu zespołowi, który będzie przestrzegał zasad gry, gwarantowane jest rozegranie przynajmniej 3 meczów w fazie grupowej.
2.Mecze w fazie grupowej rozgrywane są systemem „każdy z każdym”. Po eliminacjach mecze będą rozgrywane systemem pucharowym. Zwycięzcy półfinałów rozegrają mecz finałowy, podczas gdy przegrani będą toczyli walkę o trzecie miejsce.
3.Zawodnicy odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone w wyniku użytkowania sprzętu do gry niezgodnie z regulaminem.
4.Organizatorzy turnieju nie biorą odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje zawodników powstałe w trakcie turnieju.

8. BOISKO  I  PIŁKA

1. Zawody rozgrywane będą na boiskach o wymiarach 9×9 m, na jeden kosz.
2. Zawody rozgrywane są piłką o rozmiarze 7.
3. Ciągła linia, odległa od pionowej osi symetrii tablicy o 6,25 m, dzieli boisko na strefę rzutów za 1 pkt. (wewnątrz linii) i strefę za 2 pkt. (na zewnątrz). Rzuty osobiste wykonuje się z linii oddalonej od tablicy o 4m.
4. Nie ma „półkola szarży” pod koszem.

9. SĘDZIOWIE

1.Mecze sędziowane są przez samych zawodników, z wyjątkiem najniższej kategorii wiekowej.
2.Zawodnicy powinni przestrzegać w czasie gry zasad fair play.
3.Wszelkie spory rozstrzygane są OSTATECZNIE przez sędziego głównego.

10. ROZPOCZĘCIE MECZU

1.Pomiędzy poszczególnymi meczami, na boisku do gry mają prawo przebywać tylko drużyny przygotowujące się do meczu.
2.O tym, która drużyna rozpoczyna spotkanie, decyduje każdorazowo sędziowski rzut monetą. Drużyna, która wygrywa rzut monetą wybiera posiadanie piłki na początku meczu lub w ewentualnej dogrywce.

11. PUNKTOWANIE

1.Każdy celny rzut wewnątrz linii ciągłej punktowany jest za 1 pkt.
2.Każdy celny rzut z zewnątrz linii ciągłej punktowany jest za 2 pkt.
3. Każdy celny rzut wolny punktowany jest za 1 pkt.
4. Niedozwolone jest zdobywanie punktów za tzw. „wsady”.

12. CZAS  GRY  I  ZWYCIĘZCA

1.Każdy mecz trwa 10 min, lub do zdobycia przez jedną z drużyn 16 pkt (nie dotyczy dogrywki).
2.Czas meczu nie jest zatrzymywany na ewentualne rzuty wolne.
3,W przypadku remisu następuje dogrywka. Pierwsza drużyna, która zdobędzie 2 punkty wygrywa spotkanie. Dogrywkę rozpoczyna zespół, który nie rozpoczynał spotkania.

13. FAULE  I  RZUTY WOLNE

1.Każda drużyna znajdująca się w akcji obronnej może pozwolić sobie na cztery faule. Piąty faul jest karany rzutem osobistym.
2.Po ewentualnym niecelnym rzucie i zbiórce ofensywnej licznik fauli nie zeruje się.
3,Faul przy rzucie za 2 pkt. karany jest dwoma rzutami osobistymi, analogicznie rzut za 1 pkt. karany jest jednym rzutem wolnym.
4.Faule niesportowe są karane rzutem osobistym dla drużyny przeciwnej i przejęciem posiadania piłki.

14. ZASADY  GRY

1.Rozpoczęcie jak i wznowienie gry polega na ustawieniu całej drużyny – która zdobyła punkt, faulowała lub wyrzuciła piłkę na aut – wewnątrz linii 6m i oddaniu piłki drużynie przeciwnej, ustawionej poza strefą za 1 pkt.
2.Jakakolwiek zmiana posiadania piłki w czasie gry musi obowiązkowo powodować wyprowadzenie piłki poza 6 m.
3.Wszelkie łamanie zasad gry prowadzi do utraty piłki na rzecz drużyny przeciwnej.
4.Akcję rozpoczynamy od wymiany podania z graczem z obrony.
5.Każda piłka sporna (jump ball) jest rozstrzygana na korzyść drużyny broniącej.

15.  GRA NA CZAS

1.Drużyna, która jest w posiadaniu piłki ma 30 sekundy na wykonanie rzutu do kosza. Niewykonanie w tym czasie rzutu będzie karane utratą piłki.
2.Główny sędzia spotkania poinformuje drużyny o kończeniu się czasu na oddanie rzutu.

16.  ZMIANY

1.Ilość zmian zawodników w drużynie jest nieograniczona, jednakże każdorazowo powinna być zgłoszona sędziemu.
2.Każda zmiana powinna być przeprowadzana przy „martwej piłce”.

17. TIMEOUT’Y

Każdej drużynie przysługuje jeden 30-sekundowy timeout podczas spotkania

18. ZASADY RANKINGU W GRUPACH

1.O miejscu zajętym w grupie przez drużynę decyduje kolejno:
– Bilans spotkań (ilość punktów)
– Bezpośredni pojedynek między dwiema drużynami
– Ilość zdobytych punktów (nie jest brana pod uwagę ilość straconych punktów)

19. DYSKWALIFIKACJE

1.Organizatorzy mają prawo zdyskwalifikować drużyny w przypadku stwierdzenia wprowadzenia do gry zawodnika nie zgłoszonego uprzednio na formularzu zgłoszeniowym, bądź podania przez kapitana drużyny danych niezgodnych z prawdą.
2.Brutalność w grze lub złe zachowanie danej drużyny lub zawodnika podczas turnieju może doprowadzić do wykluczenia z turnieju na podstawie decyzji sędziego głównego.
3.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikacji drużyny w wypadku złamania przez drużynę regulaminu.
4.W przypadku dyskwalifikacji wpisowe nie podlega zwrotowi.
5.Tylko kapitan drużyny jest upoważniony do występowania w jej imieniu we wszystkich sprawach i sporach.

20. NAGRODY

1.Za zajęcie I, II, III miejsca w turnieju Zawodnicy otrzymują drobne nagrody rzeczowe.
2.Wszyscy Zawodnicy otrzymują dyplomy.

21.KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 oraz 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”) informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie z siedzibą pod adresem ul. Polna 1, 38-100 Strzyżów – reprezentowane przez Dyrektora Wiesława Chlipałę (tel. 17 276 85 60, e-mail: administracja@cstr.pl) zwane dalej Administratorem

Dane Inspektora ochrony danych – Iwona Rokita, e-mail: iodo@cstr.pl.

Cele, podstawy prawne przetwarzania

Administrator będzie przetwarzać Państwa dane w celu:

– przyjęcia zgłoszenia związanego z rejestracją na zasadach opisanych w Regulaminie turnieju STREETBALL STRZYŻÓW 2024 (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); w dowolnym momencie możecie Państwo cofnąć powyższą zgodę, jednakże cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a skutkiem cofnięcia zgody na przetwarzanie danych zawartych w dokumentacji zgłoszeniowej będzie odmowa udziału w zawodach,
– nieodpłatnego rozpowszechniania wizerunku w przypadku zamieszczenia i udostępnienia Państwa zdjęć (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych);
– nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku w przypadku gdy stanowią Państwo jedynie szczegół całości imprezy publicznej – co stanowi wykonanie zadania realizowanego
w interesie publicznym wynikającym ze Statutu jednostki (art. 6 ust. 1 lit. e RODO w zw. art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych);
– organizacji i przeprowadzenia biegu, wypełnienia obowiązków organizatora zawodów,w tym publikacji listy zawodników/zwycięzców i ich prezentacji, obsługi zgłoszeń, informowania o wynikach oraz przyznawania nagród – co stanowi wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym wynikającym ze Statutu jednostki – jako promocja sportu (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
– realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
– przygotowania analizy statystycznej biegów – co stanowi wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym – poprawę jakości naszych usług i ustalenie zakresu terytorialnego naszej oferty (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Okres przechowywania
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane, a następnie zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Odbiorcy danych
Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane naszym hostingodawcom, pracownikom/współpracownikom/wolontariuszom na podstawie upoważnienia w zakresie obowiązków wynikających z obsługi zawodów oraz instytucjom określonym przez przepisy prawa.

Prawa osób, których dane dotyczą 
Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:
– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
– sprostowania (poprawiania) swoich danych
– usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania (jeżeli zachodzą przesłanki wynikające z art. 17 oraz 18 RODO).

W każdej chwili macie Państwo możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, z przyczyn związanych z waszą szczególną sytuacją (art. 21 RODO).

Aby skorzystać z wymienionych praw prosimy o poinformowanie, które z nich i w jakim zakresie mamy zastosować pod adresem e-mail: iodo@cstr.pl w przypadku gdy dane przetwarza Administrator

Przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (kontakt – ul. Stawki 2,00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl; tel. 22 531 03 00).

Kategorie danych oraz źródło danych
Dane w postaci imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu e-mali, numeru telefonu, miejscowości którą reprezentujecie –  otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa lub osoby, która was zgłosiła do udziału w biegu.

Informacja o dobrowolności/obowiązku podania danych
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w turnieju.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Informujemy, że nie podejmujemy  decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.

Przekazywanie danych do państw trzecich
We własnym zakresie nie planujemy bezpośrednio przekazywać danych do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych. Jednakże specyfika działania Facebooka i jego międzynarodowy charakter powodują, że potencjalnie możliwy jest transfer danych poza EOG (nie jest to zależne od nas).

22. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizatorzy mają prawo do modyfikacji niniejszego regulaminu na potrzeby sprawnej i płynnej organizacji, pod warunkiem poinformowania