07-08.08 2021 – Turniej Tenisa Ziemnego Puchar Starosty Strzyżowskiego i Burmistrza Strzyżowa DEBLE 2021

Zarządzenie Nr 15/07/2021
Dyrektora CSTiR
z dnia 27 lipca 2021 r.

Amatorski Turniej Tenisa Ziemnego
o Puchar Starosty Strzyżowskiego i Burmistrza Strzyżowa
DEBLE 2021

I. ORGANIZATORZY:
Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie
Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej

II. PATRONAT:
Burmistrz Strzyżowa
Starosta Strzyżowski

III. DATA TURNIEJU:
7-8 sierpnia 2021 r. – sobota – niedziela

IV. MIEJSCE TURNIEJU :
3 korty tenisowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji  w Strzyżowie przy ul. Mostowej o nawierzchni akrylowej.

V. KATEGORIE:
1. OPEN mężczyźni(max. 16 par)
2. OPEN kobiety (max. 4 pary)

III. SYSTEM ROZGRYWEK:
1. Drużynę tworzy para mężczyzn lub kobiet,
2. Zawodnik może grać tylko w jednej parze.
3. Drabinka system pucharowy lub grupowy. Decyzja zostanie podjęta w dniu zawodów w zależności od ilości zgłoszonych par. Możliwe jest również rozegranie turniejów pocieszenia dla przegrywających swój pierwszy pojedynek.
4. Mecze rozgrywane systemem do dwóch wygranych setów, przy stanie 1:1 w setach  – super tie-break  do 10 pkt.
5. Wszystkie gry rozgrywamy zgodnie z harmonogramem. Spóźnienie na wyznaczony termin meczu powyżej 15 min skutkuje utratą gema za każdą minutę spóźnienia.
Dla przykładu: 18 min spóźnienia, to rozpoczęcie meczu dla pary, która nie zdążyła się pojawić – od stanu 0:3.

III. ZGŁOSZENIA i PROGRAM ZAWODÓW:
Zgłoszenia 
do 05.08.2021 do godz.15:00 za pomocą Formularza na stronie www.cstr.pl !! Decyduje kolejność zgłoszeń.
Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę na udział w turnieju z podpisem rodzica lub opiekuna prawnego.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – lista drużyn już zamknięta!!

OŚWIADCZENIE I ZGODA – OSOBA MAŁOLETNIA

OŚWIADCZENIE I ZGODA – OSOBA PEŁNOLETNI A

LISTA ZGŁOSZONYCH PAR
OPEN mężczyźni:
1. GIGA KOKSY
2. Towarzystwo Miłośników Napojów Wyskokowych
3. Team MP
4. Good Team
5. FC Promil Krasne
6. Dżentelmeni metalu
7. Gumik Emil
8. Old Boys
9. Szarix Team
10. Slajs alfa

OPEN kobiety:

07.08.2021 – SOBOTA
9:00 – Losowanie, przygotowanie planu gier,
9.30 – Rozpoczęcie gier turnieju w kategorii OPEN
18.00 – zakończenie gier

08.08.2021 – NIEDZIELA
9.00 – Rozpoczęcie gier w kategorii OPEN kobiety oraz mecze  półfinałowe i finałowe w kategorii OPEN
około 16.00 – ceremonia rozdania nagród i zakończenie turnieju.

Program może ulec zmianie w przypadku wpłynięcia małej liczby zgłoszeń. Możliwe zakończenie turnieju juz w sobotę 7.08.2021 r.

IV. WPISOWE:
Płatne w dzień turnieju tuż przed pierwsza grą:

Kat. OPEN mężczyźni
5 – osoba małoletnia, posiadająca ważną kartę sezonową na korty,
10 zł – osoba małoletnia,
15 zł – osoba pełnoletnia posiadająca ważną kartę sezonową na korty,
20 zł – osoba pełnoletnia.

Kat. OPEN kobiety
5 zł –
osoba małoletnia,
15 zł –
osoba pełnoletnia.

V. NAGRODY:
1. Puchary i drobne upominki dla trzech najlepszych par we wszystkich kategoriach turnieju.
2. Dyplomy dla wszystkich par.

VI. KLAUZULA INFORMACYJNA:

Zgodnie z art. 13 oraz 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”) informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie z siedzibą pod adresem ul. Polna 1, 38-100 Strzyżów, NIP 8191562982 – reprezentowane przez Dyrektora Wiesława Chlipałę (tel. 17 276 85 60, e-mail: administracja@cstr.pl).

Dane Inspektora ochrony danych – Iwona Rokita, e-mail: iodo@cstr.pl.

Cele, podstawy prawne przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane w celu:
– przyjęcia zgłoszenia związanego z rejestracją na zasadach opisanych w Regulaminie do Amatorskich Mistrzostw Powiatu Strzyżowskiego w Siatkówce Plażowej 2021 (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); w dowolnym momencie możecie Państwo cofnąć powyższą zgodę, jednakże cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a skutkiem cofnięcia zgody na przetwarzanie danych zawartych w dokumentacji zgłoszeniowej będzie odmowa udziału w zawodach,
– nieodpłatnego rozpowszechniania wizerunku (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych);
– nieodpłatnego rozpowszechniania wizerunku w przypadku gdy stanowią Państwo jedynie szczegół całości imprezy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e RODO w zw. art. 81 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych),
– organizacji i przeprowadzenia zawodów, wypełnienia obowiązków organizatora zawodów, w tym publikacji listy zawodników/zwycięzców i ich prezentacji, obsługi zgłoszeń, informowania o wynikach oraz przyznawania nagród – co stanowi wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym wynikającym z naszego Statutu jako promocja sportu (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
– realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Okres przechowywania

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane, a następnie zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane naszym hostingodawcom, pracownikom/współpracownikom/wolontariuszom na podstawie upoważnienia w zakresie obowiązków wynikających z obsługi zawodów oraz instytucjom określonym przez przepisy prawa. Dane mogą także zostać udostępnione Gminnemu Ośrodkowi Sportu we Frysztaku, Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Niebylcu, Ośrodkowi Kultury w Czudcu, Ośrodkowi Kultury w Wiśniowej, Powiatowemu Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej (w zależności od miejsca uczestnictwa w zawodach).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:
– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
– sprostowania (poprawiania) swoich danych
– usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania (jeżeli zachodzą przesłanki wynikające z art. 17 oraz 18 RODO),
– przenoszenia danych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Aby skorzystać z wymienionych praw prosimy o poinformowanie, które z nich i w jakim zakresie mamy zastosować pod adresem e-mail: iodo@cstr.pl.

Przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (kontakt – ul. Stawki 2,00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl; tel. 22 531 03 00).

Kategorie danych oraz źródło danych

Dane w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mali czy numeru telefonu otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa lub od waszego partnera z zespołu.

Informacja o dobrowolności/obowiązku podania danych

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w zawodach.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że nie podejmujemy  decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.

Przekazywanie danych do państw trzecich

We własnym zakresie nie planujemy bezpośrednio przekazywać danych do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych. Specyfika działania Facebook’a i jego międzynarodowy charakter powodują jednak, że potencjalnie możliwy jest transfer danych poza EOG (nie jest to zależne od nas).

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. System i program rozgrywek może się zmienić w zależności od ilości zgłoszonych par deblowych.
2. Impreza ma charakter rekreacyjny.
3. Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność.
4. Organizator nie ubezpiecza dodatkowo uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
5. Sporne sytuacje rozstrzyga sędzia główny.