Wniosek dla sportowców na preferencyjne warunki korzystania z obiektu krytej pływalni w Strzyżowie !!

Załącznik
do Zarządzenia Nr 13/06/2016
Dyrektora CSTiR w Strzyżowie
z dnia 23 czerwca 2016 r.

Regulamin ubiegania się o preferencyjne warunki korzystania z obiektu krytej pływalni w Strzyżowie dla sportowców z Gminy Strzyżów

Osoba zamieszkująca na terenie Gminy Strzyżów, obiegająca się o preferencyjne stawki powinna:

1. być zawodnikiem w rozumieniu ustawy o kulturze fizycznej lub sporcie kwalifikowanym,
2. uprawiać dyscypliny sportu określone w rozporządzeniu wydanym przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu,
3. nie mieć ukończonego 25 roku życia,
4. osiągać wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w kategorii seniorów lub juniorów w przeciągu ostatnich 2 lat, spełniając przynajmniej jedno z następujących kryteriów:
a) zająć punktowane, co najmniej 8 miejsce, w mistrzostwach Polski,
b) zostać zakwalifikowaną/ym do kadry narodowej w danej dyscyplinie sportu,
c) zostać zakwalifikowaną/ym do udziału w mistrzostwach świata lub Europy,
d) zostać zakwalifikowaną/ym do udziału w igrzyskach olimpijskich,
e) zająć medalowe miejsce w zawodach wojewódzkich organizowanych przez Okręgowy Związek Sportowy danej dyscypliny sportu,
5. nie otrzymywać wynagrodzenia ze stosunku pracy lub na podstawie innej umowy z tytułu uprawiania sportu,
6. zadeklarować wolę wolontariatu na rzecz Gminy Strzyżów,
7. wyrazić zgodę na udostępnienie swojego wizerunku w celach promocyjnych Gminy,
8. wypełnić wniosek wg załącznika nr 1 do niniejszego regulaminu,
9. złożyć kaucję w kasie za karnet identyfikacyjny,
10. osiągnięcia sportowe muszą być potwierdzone przez właściwy związek sportowy,
11. karnet identyfikacyjny ważny jest 365 dni,
12. karnetem może posługiwać się jedynie właściciel karnetu,
13. karnet jest obciążony kaucją zwrotną.
14. promocja nie łączy się z innymi promocjami.

Warunki określone w ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do zawodników biorących udział w dyscyplinach drużynowych oraz w dyscyplinach przewidzianych w rywalizacji osób niepełnosprawnych.

Do pobrania WNIOSEK