11 listopada 2023 r. – TEST COOPERA – PRZENIESIONY NA INNY TERMIN!!


TEST COOPERA DLA WSZYSTKICH ze względu na prognozowane opady deszczu oraz małą ilość zapisanych osób ZOSTAJE PRZENIESIONY na inny termin!!

REGULAMIN
TESTU COOPERA DLA WSZYSTKICH

I. ORGANIZATORZY

  • Gmina Strzyżów – Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie,
  • Powiat Strzyżowski – Powiatowe Centrum, Kultury i Turystyki w Wiśniowej,
  • Powiatowy Koordynator Sportu.

II. CELE IMPREZY

1. Popularyzacja wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych aktywnego spędzania czasu wolnego
2. Ocena wytrzymałości krążeniowo – oddechowej. 
3. Integracja społeczności Powiatu Strzyżowskiego oraz środowiska biegowego. 

III. TERMIN I MIEJSCE

1. Test Coopera odbędzie się w dn. 11 listopada 2023 r. w godzinach 16.00 – 18.00. 
2. Zawodnicy startować będą w grupach max. 30-osobowych. 
3. Starty w seriach co 20 minut: 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20, 17:40.
4. Test Coopera odbędzie się na bieżni Stadionu Miejskiego w Strzyżowie przy ul. 1 Maja.

IV. BIURO ZAWODÓW

1.    Biuro zawodów rozstawione będzie na terenie wewnątrz trybuny Stadionu Miejskiego przy ul. 1 Maja 6 w Strzyżowie. Wydawanie pakietów startowych: 
– 15:00 – 17:20 – dla Testu Coopera,
2.    Depozyt będzie mieścił się w biurze zawodów od 15:00 do zakończenia biegu.
3.    Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.
4.    Za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie organizator nie odpowiada

V. ZASADY UCZESTNICTWA

1.Udział w teście jest otwarty dla wszystkich osób powyżej 8 roku życia.
2. Dzieci i młodzież do 18 roku życia przedkładają pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego do udziału w teście.
3. Wszystkie osoby biorące udział w teście, mają obowiązek podpisania oświadczenia o stanie zdrowia, umożliwiającym udział w teście.
4. W przypadku przyjazdu zorganizowanego grupy szkolnej wymagana lista dzieci podpisana przez dyrektora danej szkoły.
5. Uczestnicy w ciągu 12 minut pokonują biegiem lub marszobiegiem swój własny jak najdłuższy dystans, który po porównaniu z tabelami Testu Coopera da stan kondycji fizycznej 
6. Uczestników obowiązuje strój sportowy oraz obuwie sportowe.
7. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, iż udział w Teście Coopera wiąże się z wysiłkiem fizycznym i potencjalnym ryzykiem oraz zagrożeniem wypadkami, odniesieniem obrażeń i urazów ciała, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności. 
8. Wszyscy uczestnicy mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem Testu Coopera dla wszystkich. 
9. Za dzieci i młodzież do 18 lat odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie prawni. 
10. Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej. 
11. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać widoczne numery startowe przymocowane do koszulek na piersiach oraz transpondery pomiarowe (chipy) przymocowane do buta.
12. Podczas testu, obowiązuje kulturalne zachowanie. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych, palenia papierosów oraz używania wszelakich środków odurzających. 
13. Po zakończeniu testu, każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa udziału w Teście Coopera z uzyskanym przez siebie dystansem na podany podczas zgłoszenia adres e-mail. Wynik będzie można odnieść do norm udostępnionych przez Organizatora w dniu imprezy. 

VI. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia do testów są przyjmowane za pośrednictwem strony:
www.cstr.pl/testcoopera23 oraz w dniu testu w biurze zawodów.
2. Zapisy elektroniczne trwają do 10.11.2023, do godz. 12:00.

3. Zapisy w biurze zawodów dostępne w godzinach 15.00 – 17:20.
4. Udział w teście jest bezpłatny.
5. Dane podane w formularzu zgłoszeniowym będą zawierać:
– imię i nazwisko, rok urodzenia uczestnika pełnoletniego,
– imię i nazwisko, rok urodzenia uczestnika małoletniego oraz imię i nazwisko jego  rodzica/opiekuna prawnego, który podpisze zgodę,
– miejscowość, szkołę, numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty mailowej.
6. Weryfikacja oraz wydawanie numerów startowych odbywać się będzie w biurze zawodów w dniu testu.
7. Podczas odbioru pakietu startowego zawodnicy (a w przypadku osób niepełnoletnich rodzic bądź opiekun prawny zawodnika) zobowiązani są do podpisania oświadczenia. że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem w Biegu oraz że ich stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu.
8. Po pakiet startowy należy zgłosić się osobiście i podpisać jego odbiór.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
ZGODA – OSOBY MAŁOLETNIA
OŚWIADCZENIE OSOBA PEŁNOLETNIA

VII. KLASYFIKACJE

W teście Coopera będzie prowadzona klasyfikacja zgodna z tabelą Testu Coopera uwzględniającą wiek i płeć uczestników

Test Coopera (8-12)
WiekBardzo dobrzeDobrzeŚrednioŹleBardzo źle
8M2190+ m1810–2180 m1420–1800 m1050–1410 m1040- m
K2010+ m1670–2000 m1320–1660 m990–1310 m980- m
9M2350+ m1950–2340 m1540–1940 m1130–1530 m1120- m
K2120+ m1770–2110 m1400–1760 m1050–1390 m1040- m
10M2460+ m2070–2450 m1670–2060 m1270–1660 m1260- m
K2200+ m1860–2190 m1500–1850 m1160–1490 m1150- m
11M2610+ m2200–2600 m1790–2190 m1390–1780 m1380- m
K2330+ m1980–2320 m1620–1970 m1270–1610 m1260- m
12M2690+ m2290–2680 m1880–2280 m1480–1870 m1470- m
K2370+ m2030–2360 m1670–2020 m1330–1660 m1320- m
Test Coopera (13-20)
WiekBardzo dobrzeDobrzeŚrednioŹleBardzo źle
13-14M2700+ m2400–2700 m2200–2399 m2100–2199 m2100- m
K2000+ m1900–2000 m1600–1899 m1500–1599 m1500- m
15-16M2800+ m2500–2800 m2300–2499 m2200–2299 m2200- m
K2100+ m2000–2100 m1700–1999 m1600–1699 m1600- m
17-19M3000+ m2700–3000 m2500–2699 m2300–2499 m2300- m
K2300+ m2100–2300 m1800–2099 m1700–1799 m1700- m
Test Coopera (20-50+)
WiekBardzo dobrzeDobrzeŚrednioŹleBardzo źle
20-29M2800+ m2400–2800 m2200–2399 m1600–2199 m1600- m
K2700+ m2200–2700 m1800–2199 m1500–1799 m1500- m
30-39M2700+ m2300–2700 m1900–2299 m1500–1899 m1500- m
K2500+ m2000–2500 m1700–1999 m1400–1699 m1400- m
40-49M2500+ m2100–2500 m1700–2099 m1400–1699 m1400- m
K2300+ m1900–2300 m1500–1899 m1200–1499 m1200- m
50+M2400+ m2000–2400 m1600–1999 m1300–1599 m1300- m
K2200+ m1700–2200 m1400–1699 m1100–1399 m1100- m

VII. ZASADY FINANSOWANIA

1.Zawodnicy startują na własny koszt.
2. Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy.
3. Organizatorzy zapewniają:
– elektroniczny pomiar czasy,
– obsługę sędziowską,
– numery startowe z agrafkami,
– napoje i ciepły posiłek dla uczestników,
– zabezpieczenie medyczne,

VIII. KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 oraz 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”) informujemy, że:

Współadministratorem Państwa danych osobowych jest:
1. Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie z siedzibą pod adresem ul. Polna 1, 38-100 Strzyżów – reprezentowane przez Dyrektora Wiesława Chlipałę (tel. 17 276 85 60, e-mail: administracja@cstr.pl) zwane dalej Współadministratorem 1
Dane Inspektora ochrony danych – Iwona Rokita, e-mail: iodo@cstr.pl.

2. Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej z siedzibą pod adresem Wiśniowa 193, 38-124 Wiśniowa – reprezentowane przez Dyrektora Kamila Mendochę (tel./fax 17 276 55 90, e-mail: pckit@strzyzowski.pl) zwane dalej Współadministratorem 2
Dane Inspektora ochrony danych – Marcin Kołodziej, e-mail: iod.strzyzow@gmail.com

Cele, podstawy prawne przetwarzania
Wspóladministrator 1 będzie przetwarzać Państwa dane w celu:
– przyjęcia zgłoszenia związanego z rejestracją na zasadach opisanych w Regulaminie Testu Coopera dla wszystkich (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); w dowolnym momencie możecie Państwo cofnąć powyższą zgodę, jednakże cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a skutkiem cofnięcia zgody na przetwarzanie danych zawartych w dokumentacji zgłoszeniowej będzie odmowa udziału w zawodach,
– nieodpłatnego rozpowszechniania wizerunku w przypadku zamieszczenia i udostępnienia Państwa zdjęć (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych);
– nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku w przypadku gdy stanowią Państwo jedynie szczegół całości imprezy publicznej – co stanowi wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym wynikającym ze Statutu jednostki (art. 6 ust. 1 lit. e RODO w zw. art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych);
– organizacji i przeprowadzenia biegu, wypełnienia obowiązków organizatora zawodów,w tym publikacji listy zawodników/zwycięzców i ich prezentacji, obsługi zgłoszeń, informowania o wynikach oraz przyznawania nagród – co stanowi wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym wynikającym ze Statutu jednostki – jako promocja sportu (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
– realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
– przygotowania analizy statystycznej biegów – co stanowi wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym – poprawę jakości naszych usług i ustalenie zakresu terytorialnego naszej oferty (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
Wspóladministrator 2 będzie przetwarzać Państwa dane w celu:
– nieodpłatnego rozpowszechniania wizerunku w przypadku zamieszczenia i udostępnienia Państwa zdjęć (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych);
– nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku w przypadku gdy stanowią Państwo jedynie szczegół całości imprezy publicznej – co stanowi wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym wynikającym ze Statutu jednostki (art. 6 ust. 1 lit. e RODO w zw. art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych);
– organizacji i przeprowadzenia biegu, wypełnienia obowiązków organizatora zawodów, w tym publikacji listy zawodników/zwycięzców i ich prezentacji, obsługi zgłoszeń, informowania o wynikach oraz przyznawania nagród – co stanowi wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym wynikającym ze Statutu jednostki (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
– realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Okres przechowywania
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia celu,
w jakim zostały zebrane, a następnie zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Odbiorcy danych
Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane naszym hostingodawcom, pracownikom/współpracownikom/wolontariuszom na podstawie upoważnienia w zakresie obowiązków wynikających z obsługi zawodów oraz instytucjom określonym przez przepisy prawa.
Prawa osób, których dane dotyczą 
Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:
– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
– sprostowania (poprawiania) swoich danych
– usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania (jeżeli zachodzą przesłanki wynikające z art. 17 oraz 18 RODO).
W każdej chwili macie Państwo możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, z przyczyn związanych z waszą szczególną sytuacją (art. 21 RODO).
Aby skorzystać z wymienionych praw prosimy o poinformowanie, które z nich i w jakim zakresie mamy zastosować pod adresem e-mail: iodo@cstr.pl w przypadku gdy dane przetwarza Współadministrator 1, zaś pod adresem e-mail: iod.strzyzow@gmail.com
w przypadku gdy dane przetwarza Współadministrator 2.
Jeżeli nie jesteście Państwo pewni co do tego, który Współadministrator przetwarza Państwa dane, prosimy o skontaktowanie się z nami w celu jego ustalenia.
Przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (kontakt – ul. Stawki 2,00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl;
tel. 22 531 03 00).
Kategorie danych oraz źródło danych
Dane w postaci imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu e-mali, numeru telefonu, miejscowości którą reprezentujecie –  otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa lub osoby, która was zgłosiła do udziału w biegu.
Informacja o dobrowolności/obowiązku podania danych
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w zawodach.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Informujemy, że nie podejmujemy  decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.
Przekazywanie danych do państw trzecich
We własnym zakresie nie planujemy bezpośrednio przekazywać danych do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych. Jednakże specyfika działania Facebooka i jego międzynarodowy charakter powodują, że potencjalnie możliwy jest transfer danych poza EOG (nie jest to zależne od nas).

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, przed rozpoczęciem zawodów.
2. Zapisy na test są jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Uczestnicy akceptują publiczne podawanie wyników testu.
4. W sprawach nieuregulowanych zapisami, Organizator ma prawo do podejmowania decyzji w przedmiotowych kwestiach.