Strzyżowski Bieg Nocny z okazji dnia św. Michała – 25 września 2015

REGULAMIN Strzyżowskiego Biegu Nocnego 2015 z okazji dnia św. Michała – Patrona Miasta

I. ORGANIZATOR

Organizatorami biegu są  Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie, Gmina Strzyżów .

II. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg Nocny na dystansach 1 km, 3 km i 5 km odbędzie się 25 w 2015 roku (piątek)
 2. Start i meta Biegu Nocnego nastąpi z Rynku w Strzyżowie o godz. 18:30 – dzieci
  19:30 – dorośli
 3. Biuro Zawodów mieścić się będzie na płycie Rynku w Strzyżowie czynne w dniu biegu od godz. 17.00 do 19.00.

III. TRASA

 1. Długość trasy
  50 m, 200 m, 400m – dzieci
  1 km, 3km, 5 km – dorośli.
 2. Trasy dla dzieci będą  wyznaczone w granicach płyty rynku, trasa dla dorosłych  według załączonego rysunku i będzie miała oznaczenia co 50 m.

trasa_nocny_bieg

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem startu jest zgłoszenie się zawodnika/zawodniczki na stronie www.timekeeper.pl do dnia 24 września  2015 r. do godz. 20:00
 2. Dzieci mogą wziąć udział w biegu jedynie pod opieką dorosłych.
 3. W biegu mogą wziąć udział osoby, które do dnia 25 września 2015 r. ukończą 15 lat.
 4. Zawodnik jest zobligowany osobiście złożyć podpis pod oświadczeniem o stanie zdrowia pozwalającym na udział w biegu, osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgody rodziców, prawnych opiekunów na start w biegu.
 5. Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznego pomiaru czasu. Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma chip, jego właściwe zamocowanie jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym zawodów.
 6. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
 7. W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu Organizatora.
 8. Zabrania się używania na trasie biegu jakichkolwiek pojazdów, poza pojazdami Organizatora. Zabroniony jest również start ze zwierzętami.
 9. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.
 10. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 11. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika.

V. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia uczestnictwa w Biegu Nocnym na przyjmowane są
 2. na stronie internetowej do 24 września 2015 roku (zgłoszenia trzeba dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www. timekeeper.pl);
 3. Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz elektroniczny .
 4. Udział w biegu jest bezpłatny!!!
 5. Weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów zawodniczych wraz z numerami startowymi będą odbywały się w Biurze Zawodów w dniu 25 maja od 17.00 do 19.15.
 6. Podczas odbioru pakietu startowego zawodnicy zobowiązani są do podpisania oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem w Biegu Nocnym oraz że ich stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu.
 7. Po odbiór pakietów zawodniczych należy zgłosić się osobiście. Wydawanie pakietów odbywać się będzie za okazaniem dowodu osobistego, legitymacji szkolnej lub paszportu.

VI. KLASYFIKACJA

  1. W Strzyżowskim Biegu Nocnym z okazji dnia św. Michała prowadzona będzie następująca klasyfikacja:
  2. generalna dzieci, Kobiet i Mężczyzn;
  3. w dystansach;

50 m – dziewczynki i chłopcy do lat 6
400 m – dziewczynki i chłopcy 11-14 lat
200 m – dziewczynki i chłopcy  7-10 lat
1 km – kobiety i mężczyźni
3 km – kobiety i mężczyźni
5 km – kobiety i mężczyźni

VII.  NAGRODY

 1. Każdy z zawodników, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal.
 2. Puchary otrzymają zwycięzcy trzech pierwszych miejsc w klasyfikacji generalnej dzieci, kobiet i mężczyzn w poszczególnych dystansach.

VIII.  ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA

 1. Szatnia i depozyt będą znajdowały się na terenie Rynku w biurze
 2. Depozyt będzie przyjmował rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków (dostarczonych przez organizatora przy weryfikacji).
 3. Szatnia i depozyt będą czynne w dniu 25.09.2015 od godz. 17:00 do 21.00.

Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.

 1. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników pozostawione poza depozytem
 2. Trasa biegu będzie oznakowana.
 3. Organizator zapewnia pomoc ratowników medycznych podczas trwania imprezy.

IX. FINANSOWANIE

 1. Koszt organizacji Strzyżowskiego Biegu Nocnego pokrywa Organizator – Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestników obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz niniejszy regulamin.
 2. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez Organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.
 3. Zawodnicy mogą wyrazić zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych, marketingowych i promocyjnych na podstawie oświadczenia podpisywanego w Biurze Zawodów.
 4. Pisemne protesty przyjmuje Sędzia Główny do godziny 21:10 w dniu odbywania się zawodów.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować przed rozpoczęciem imprezy.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu oraz trasy biegu.
 7. Zgłoszenie uczestnictwa w biegu wyrażone poprzez wysłanie formularza przez stronę www.timekeeper.pl jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

bieg-a1