PIESZY RAJD NIEPODLEGŁOŚCI – Śladami lokalnego patriotyzmu

12 listopada 2022 r.
REGULAMIN

 1. Organizatorzy:
 • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku,
 • Ośrodek Kultury w Wiśniowej,
 • Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej,
 • Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie,
 • OSP Wiśniowa.
  Przy współudziale:
 • Powiatu Strzyżowskiego,
 • Gminy Frysztak,
 • Gminy Wiśniowa,
 • Gminy Strzyżów.

2. Cele rajdu:

 • uczczenie 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
 • poznanie walorów krajoznawczych Ziemi Strzyżowskiej,
 • integracja mieszkańców powiatu strzyżowskiego,
 • propagowanie turystyki pieszej jako formy zdrowego i aktywnego wypoczynku.

3. Trasa rajdu:
Uczestnicy będą mieli do pokonania ok. 10 km trasę: Wiśniowa – Jazowa – Rezerwat przyrody „Herby” – Wiśniowa.

4. Program:
– 9:30 – 10:00 – rejestracja uczestników w Zespole Parkowo Dworskim i Folwarcznym w Wiśniowej. Start rajdu,
– 12:30 – wspólne ognisko, udział w losowaniu upominków,
– 13:30 – zakończenie rajdu.

5. Warunki uczestnictwa:
Rajd jest ogólnodostępną indywidualną imprezą turystyczną. Uczestnikami Rajdu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat oraz osoby niepełnoletnie, pod warunkiem sprawowania nad nimi opieki przez opiekuna. Możliwe są zmiany w regulaminie, w tym zmiana terminu rajdu lub jego odwołanie. Stosowne komunikaty pojawią na stronach organizatorów. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie do dnia 10.11.2022 r. do godziny 15:00 zgłoszenia pod numerem telefonu 17 2765590 lub e-mail: pckit@strzyzowski.pl

6. Świadczenia dla zgłoszonych w terminie:
– upominki w drodze losowania,
– poczęstunek (kiełbaska z ogniska, kawa, herbata, woda).

7. Obowiązki uczestników:
 przestrzeganie zasad ruchu drogowego, przepisów ppoż. i ochrony przyrody,
 posiadanie ubioru dostosowanego do warunków atmosferycznych,
 stosowanie się do poleceń organizatorów.

8. Postanowienia końcowe:
W razie wyjątkowo uciążliwych warunków atmosferycznych program wydarzenia może ulec zmianie lub wydarzenie może zostać odwołane. Uczestnicy rajdu w rozumieniu RODO, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu na czas realizacji imprezy, biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność, ubezpieczają się we własnym zakresie i nie będą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów i jest ostateczna.
OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA
o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
– Administratorem Państwa danych osobowych jest: Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej (PCKiT), Wiśniowa 193, 38-124 Wiśniowa.
– Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: iod.strzyzow@gmail.com lub korespondencyjnie na adres Powiatowego Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej.
– Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
– o wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na PCKiT art. 6 ust 1 pkt c.
– o wykonywania przez PCKiT zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowanie władzy publicznej powierzonej PCKiT art. 6 ust 1 pkt e.
– o wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą art. 6 ust 1 pkt b. o w celu wskazanym w wyrażonej zgodzie na przetwarzanie danych osobowych art. 6 ust 1 pkt a.
– Osoby, których dane są przetwarzane, posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
– Podanie danych osobowych jest niezbędne do załatwienia sprawy, a ich zakres został określony w obowiązujących przepisach prawa dotyczących spraw z zakresu realizacji ustawowych zadań jednostki.
– Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty , które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia danych osobowych ( tzw. podmioty przetwarzające).
– Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
– Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, tym w obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
– Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
– Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania