I RODZINNE IGRZYSKA LEKKOATLETYCZNE – OTWARCIE MIEJSKIEGO STADIONU SPORTOWEGO W STRZYŻOWIE

I  RODZINNE IGRZYSKA LEKKOATLETYCZNE
O PUCHAR BURMISTRZA STRZYŻOWA

 1. MIEJSCE:
  Strzyżów – Miejski Stadion Sportowy przy ul. 1-go Maja
 1. DATA:
   02. 09.2023r. (SOBOTA) godz. 13.00
 1. ORGANIZATORZY:
  – Gmina Strzyżów,
  – Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie,
  – Powiatowy koordynator sportu,
  – Gminny koordynator sportu
  – MKS Wisłok Strzyżów,
  – Dom Kultury „Sokół”,
 1. SPONSORZY:
  – Bank Spółdzielczy w Strzyżowie,
  – GKRPA w Strzyżowie
 1. CELE 
  – propagowanie zdrowego stylu życia,
  – alternatywne spędzanie wolnego czasu,
  – rodzinne, sportowe współdziałanie w zespole,
  – przybliżenie, mieszkańcom Strzyżowa, lekkoatletycznych dyscyplin sportowych,
  – rodzinna, sportowa zabawa w podnoszeniu własnej sprawności,
  – aktywne formy przeciw uzależnieniom od używek(alkohol, papierosy, środki odurzające)
 1. BLOKI SPORTOWE:
  A. BLOK SZYBKOŚCIOWY:
  – bieg na dystansie 60m
  Kategorie wiekowe: 2013-2014, 2009-2012,
  – bieg na dystansie 100m
  Kategorie wiekowe: 2008 i starsi

B. BLOK WYTRZYMAŁOŚCIOWY:
– bieg na dystansie 200m
Kategorie wiekowe: 2013-2014
– bieg na dystansie 400m
Kategorie wiekowe: 2009-2012
– bieg na dystansie 800m
Kategorie wiekowe: 2008 i starsi

C. BLOK SKOCZNOŚCIOWY:
– skok w dal(ze strefy)
Kategorie wiekowe: 2013-2014, 2009-2012
– pięcioskok(start z miejsca)
Kategorie wiekowe: 2009-2012, 2008 i starsi
– skok wzwyż
Kategorie wiekowe: 2009-2012, 2008 i starsi

D. BLOK RZUTOWY:
– rzut piłeczką palantową(150 dkg)
Kategorie wiekowe: 2013-2014, 2009-2012
– pchnięcie kulą 4 kg
Kategorie wiekowe: 2008 i starsze(kobiety)
– pchnięcie kulą 5 kg
Kategorie wiekowe: 2008 i starsi(mężczyźni)
– rzut piłka lekarską 2 kg(tyłem ponad głową)
Kategorie wiekowe: 2009-2012
– rzut piłką lekarską 3 kg(tyłem ponad głową)
Kategorie wiekowe: 2008 i starsi

E. SZTAFETY RODZINNE:
– Sztafeta szwedzka 1000 m (100m, 200m, 300m, 400m)
Skład drużyny: 2 osoby dorosłe(rodzice / opiekunowie prawni / dziadkowie)  i 2 osoby małoletnie (dzieci / wnukowie)
– Sztafeta 4x100m
Skład drużyny: 2 osoby dorosłe (rodzice / opiekunowie prawni / dziadkowie) i 2 osoby małoletnie (dzieci / wnukowie)

7. UCZESTNICTWO:

 • W zawodach mogą brać udział tylko mieszkańcy Gminy Strzyżów.  
 • Zawodnik może brać udział w tylko 1 konkurencji każdego z bloków sportowych.
 • Osoby niepełnoletnie muszą posiadać podpisaną zgodę rodzica / opiekuna prawnego na udział w zawodach.
 • Przyjazd na miejsce zawodów powinien nastąpić ok. 30 minut przed oficjalnym otwarciem zawodów.
 • Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać widoczne numery startowe przymocowane do koszulek na piersiach oraz transpondery pomiarowe (chipy) przymocowane do buta(dotyczy bloku szybkościowego i wytrzymałościowego).
 • Podczas rozgrywania dyscyplin lekkoatletycznych, każdy z zawodników zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa innych uczestników imprezy.
 • Zawodnicy zobowiązani są wykonywania poleceń organizatorów i służb porządkowych.
 1. PROGRAM ZAWODÓW
  13.00 – Oficjalne otwarcie I Rodzinnych Igrzysk Lekkoatletycznych o Puchar Burmistrza Strzyżowa,
  13.30 – Rozpoczęcie konkurencji z bloku szybkościowego,
  14.00 – Rozpoczęcie konkurencji z bloków skocznościowego i rzutowego,
  14.30 – Zakończenie rywalizacji w bloku szybkościowym,
  16.15 – Zakończenie rywalizacji w bloku skocznościowym i rzutowym,
  16.20 – Rozpoczęcie konkurencji bloku wytrzymałościowego,
  17.15 –  Rozpoczęcie rywalizacji w sztafetach rodzinnych,
  18.00 – Ceremonia wręczenia pamiątkowych pucharów i zakończenie I Rodzinnych Igrzysk lekkoatletycznych o Puchar Burmistrza Strzyżowa.

Szczegółowe godziny startu poszczególnych konkurencji każdego z bloków, podane zostaną po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń.

 1. ZGŁOSZENIA
 1. KLASYFIKACJA
  W I Rodzinnych Igrzyskach Lekkoatletycznych o Puchar Burmistrza Strzyżowa prowadzona będzie następująca klasyfikacja:
  – Indywidualna, z podziałem na kat wiekowe i płeć,
  – drużynowa (sztafety rodzinne)
 1. NAGRODY
  – Puchary i dyplomy dla pierwszych trzech miejsca w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej z podziałem na kategorie wiekowe i płeć
 1. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA
  – elektroniczny pomiar czasu bloku szybkościowego i wytrzymałościowego,
  – oprawa sędziowska,
  – numery startowe z agrafkami,
  – napoje dla uczestników,
  – przygotowanie tras i konkurencji lekkoatletycznych,
  – zabezpieczenie medyczne.
 1. KLAUZULA INFORMACYJNA
  Zgodnie z art. 13 oraz 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”) informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
1. Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie z siedzibą pod adresem ul. Polna 1, 38-100 Strzyżów – reprezentowane przez Dyrektora Wiesława Chlipałę (tel. 17 276 85 60, e-mail: administracja@cstr.pl) zwane dalej Administratorem
Dane Inspektora ochrony danych – Iwona Rokita, e-mail: iodo@cstr.pl.

Cele, podstawy prawne przetwarzania
Administrator będzie przetwarzać Państwa dane w celu:
– przyjęcia zgłoszenia związanego z rejestracją na zasadach opisanych w Regulaminie I Rodzinnych Igrzysk Lekkoatletycznych o Puchar Burmistrza Strzyżowa (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); w dowolnym momencie możecie Państwo cofnąć powyższą zgodę, jednakże cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a skutkiem cofnięcia zgody na przetwarzanie danych zawartych w dokumentacji zgłoszeniowej będzie odmowa udziału w zawodach,
– nieodpłatnego rozpowszechniania wizerunku w przypadku zamieszczenia i udostępnienia Państwa zdjęć (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych);
– nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku w przypadku gdy stanowią Państwo jedynie szczegół całości imprezy publicznej – co stanowi wykonanie zadania realizowanego
w interesie publicznym wynikającym ze Statutu jednostki (art. 6 ust. 1 lit. e RODO w zw. art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych);
– organizacji i przeprowadzenia turnieju, wypełnienia obowiązków organizatora zawodów, w tym publikacji listy zawodników/zwycięzców i ich prezentacji, obsługi zgłoszeń, informowania o wynikach oraz przyznawania nagród – co stanowi wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym wynikającym ze Statutu jednostki – jako promocja sportu (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
– realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
– przygotowania analizy statystycznej igrzysk – co stanowi wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym – poprawę jakości naszych usług i ustalenie zakresu terytorialnego naszej oferty (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
Okres przechowywania
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia celu,
w jakim zostały zebrane, a następnie zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Odbiorcy danych
Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane naszym hostingodawcom, pracownikom/współpracownikom/wolontariuszom na podstawie upoważnienia w zakresie obowiązków wynikających z obsługi zawodów oraz instytucjom określonym przez przepisy prawa.
Prawa osób, których dane dotyczą 
Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:
– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
– sprostowania (poprawiania) swoich danych
– usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania (jeżeli zachodzą przesłanki wynikające z art. 17 oraz 18 RODO).

W każdej chwili macie Państwo możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, z przyczyn związanych z waszą szczególną sytuacją (art. 21 RODO).
Aby skorzystać z wymienionych praw prosimy o poinformowanie Administratora pod adresem e-mail: iodo@cstr.pl.
Przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (kontakt – ul. Stawki 2,00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl;
tel. 22 531 03 00).

Kategorie danych oraz źródło danych
Dane w postaci imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu e-mali, numeru telefonu, miejscowości którą reprezentujecie –  otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa lub osoby, która was zgłosiła do udziału w igrzyskach.
Informacja o dobrowolności/obowiązku podania danych
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w zawodach.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Informujemy, że nie podejmujemy  decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.
Przekazywanie danych do państw trzecich
We własnym zakresie nie planujemy bezpośrednio przekazywać danych do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych. Jednakże specyfika działania Facebooka i jego międzynarodowy charakter powodują, że potencjalnie możliwy jest transfer danych poza EOG (nie jest to zależne od nas). 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Uczestników obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz niniejszy regulamin.
 • Zawodnicy biorący udział w biegu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb organizatorów imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych, marketingowych, promocyjnych na stronach internetowych na podstawie zgody podpisywanej w Biurze Zawodów przed startem poszczególnych konkurencji.
 • Organizator zapewnia pomoc ratowników medycznych podczas trwania imprezy
 • Organizator nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować przed rozpoczęciem imprezy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub czasu rozpoczęcia konkurencji lekkoatletycznych w przypadku złych warunków atmosferycznych lub nieprzewidzianych zdarzeń losowych wynikłych nie z winy organizatora.
 • Interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
 • Uczestnictwo w I Rodzinnych Igrzyskach Lekkoatletycznych o Puchar Burmistrza Strzyżowa oznacza akceptację niniejszego regulaminu.