Bieg Konstytucji 3 Maja o Puchar Starosty Strzyżowskiego i Burmistrza Strzyżowa 2022

Logo - Bieg Konstytucji 3 Maja o Puchar Starosty Strzyżowskiego i Burmistrza Strzyżowa

UWAGA!!
Zmieniony został limit osób mogących wziąć udział w biegu na 150 osób !!

REGULAMIN BIEGU KONSTYTUCJI 3 MAJA O PUCHAR STAROSTY STRZYŻOWSKIEGO I BURMISTRZA STRZYŻOWA 2022

I. ORGANIZATOR

Organizatorami Biegu Konstytucji 3 Maja są:
• Gmina Strzyżów – Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie
• Powiat Strzyżowski – Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej

II. PATRONAT

Bieg odbywa się pod patronatem Burmistrza Strzyżowa – Waldemara Góry oraz Starosty Strzyżowskiego – Bogdana Żybury.

III. CELE

• Upamiętnienie 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
• Upowszechnianie biegania.
• Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
• Promocja Gminy Strzyżów oraz Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie.
• Promocja Powiatu Strzyżowskiego oraz Powiatowego Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej.

IV. TERMIN I MIEJSCE

Bieg Konstytucji 3 –go Maja odbędzie się w dniu 3 – go maja 2022 r.
Start i Meta umiejscowiona będzie na terenie Placu Targowego przy ul. Szopena w Strzyżowie.

V. PROGRAM BIEGU

11.00 – otwarcie biura zawodów na terenie Placu Targowego przy ul. Szopena w Strzyżowie, odbiór pakietów startowych.
14.00 – start dzieci na dystansie ok. 250 m
• dzieci z kl. I-III SP (dziewczynki i chłopcy),
14.05 – start na dystansie ok. 450 m
• dzieci z kl. IV-VI SP (dziewczynki i chłopcy),
14.15 – start na dystansie 900 m
• młodzież z kl. VII i VIII SP,
• młodzież ze szkół ponadpodstawowych,
14.30 – start na dystansach ok. 2,5 km i 10 km
• dorośli OPEN
15.00 – wręczenie nagród dla dzieci i młodzieży na dystansach 250 m, 450 m i 900 m przez Starostę Strzyżowskiego na Placu Targowym przy ul. Szopena w Strzyżowie.
Ok. 16.00 – zakończenie biegu, rozdanie nagród dla dorosłych w kategorii OPEN na dystansach 2,5 km, i 10 km przez Burmistrza Strzyżowa. W przypadku wcześniejszego ukończenia biegu przez ostatniego uczestnika rozdanie nagród może nastąpić wcześniej.

VI. TRASY, DYSTANSE, LIMITY

TRASA 1: 250 m
• Płaska, wyznaczona na terenie Placu Targowego przy ul. Szopena w Strzyżowie
• Nawierzchnia asfaltowa
• Trasa nie posiada atestu PZLA, ale będzie oznakowana i zabezpieczona
• Zawodników obowiązuje limit czasu 5 minut
• Start godzina 14:00

TRASA 2: 450 m
• Płaska, wyznaczona na terenie Placu Targowego przy ul. Szopena w Strzyżowie
• Nawierzchnia asfaltowa
• Trasa nie posiada atestu PZLA, ale będzie oznakowana i zabezpieczona
• Zawodników obowiązuje limit czasu 7 minut
• Start godzina 14:05

TRASA 3: 900 m (2 okrążenia na trasie 450 m)
• Płaska, wyznaczona na terenie Placu Targowego przy ul. Szopena w Strzyżowie
• Nawierzchnia asfaltowa
• Trasa nie posiada atestu PZLA, ale będzie oznakowana i zabezpieczona
• Zawodników obowiązuje limit czasu 10 minut
• Start godzina 14:15

TRASA 4: 2,5 km
• Płaska ulicami Strzyżowa – Start Szopena/Chrapkiewicza (Plac Targowy – teren gminny), ulica Szopena(droga gminna), ulica Chrapkiewicza(droga gminna), nawrót tuż przed skrzyżowaniem z ul. 1 Maja i wbieg na chodnik przy ul. Chrapkiewicza, nawrót przed skrzyżowaniem z ul. Sanocką, wbieg na ulicę Chrapkiewicza, wbiegnięcie na Plac Targowy przy ul. Szopena, Meta Szopena/Chrapkiewicza (Plac Targowy – teren gminny)
• Nawierzchnia asfaltowa
• Trasa nie posiada atestu PZLA, ale będzie oznakowana i zabezpieczona
• Zawodników obowiązuje limit czasu 30 minut
• Start godzina 14:30

TRASA 5: 10 km (4 okrążenia na trasie 2,5 km)
•Płaska ulicami Strzyżowa – Start Szopena/Chrapkiewicza (Plac Targowy – teren gminny), ulica Szopena(droga gminna), ulica Chrapkiewicza(droga gminna), nawrót tuż przed skrzyżowaniem z ul. 1 Maja i wbieg na chodnik przy ul. Chrapkiewicza, nawrót przed skrzyżowaniem z ul. Sanocką, wbieg na ulicę Chrapkiewicza, wbiegnięcie na Plac Targowy przy ul. Szopena, Meta Szopena/Chrapkiewicza (Plac Targowy – teren gminny)
• Nawierzchnia asfaltowa
• Trasa nie posiada atestu PZLA, ale będzie oznakowana i zabezpieczona
• Zawodników obowiązuje limit czasu 100 minut
• Start godzina 14:30

VII. BIURO ZAWODÓW, DEPOZYTY

• Biuro zawodów rozstawione będzie na terenie Placu Targowego przy ul. Szopena w Strzyżowie:
– 11:00 – 13:40 – Dystanse 250 m, 450 m i 900 m,
– 11.00 – 14:10 – Dystanse 2,5 km i 10 km.
• Depozyt będzie mieścił się w biurze zawodów od 11:00 do zakończenia biegu.
• Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.
• Za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie organizator nie odpowiada

VIII.  UCZESTNICTWO
• W biegu na 2,5 km i 10 km prawo startu mają jedynie zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat.
• Osoby niepełnoletnie mogą startować w biegu na dystansach 250m, 450 m i 900 m za okazaniem pisemnej zgody rodzica / prawnego opiekuna.
• Limit uczestników wynosi 200 osób (zmieniony na 150 osób).
• Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń lub z innych niezależnych od organizatora powodów.
• Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu oraz okazanie dokumentu tożsamości, celem weryfikacji danych osobowych.
• Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci.
• Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
• Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zapoznał się z regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
• Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać widoczne numery startowe przymocowane do koszulek na piersiach oraz transpondery pomiarowe (chipy) przymocowane do buta.
• Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości oraz brak przymocowanego na bucie transpondera(chipa) jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.

IX. ZGŁOSZENIA, OPŁATY

LISTA ZGŁOSZONYCH UCZESTNIKÓW – DOROŚLI
LISTA ZGŁOSZONYCH UCZESTNIKÓW – DZIECI I MŁODZIEŻ
OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

• Zgłoszenia uczestnictwa w Biegu przyjmowane są na stronie internetowej www.cstr.pl poprzez formularz zgłoszeniowy do zapełnienia limitu uczestników biegu lub do 29 kwietnia 2022 roku do godziny 12:00.
• Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz elektroniczny.
• Zapisy w dniu biegu będą możliwe w biurze zawodów jedynie w przypadku nie zapełnienia limitów uczestników.
• Dane podane w formularzu zgłoszeniowym będą zawierać:
– imię i nazwisko, rok urodzenia uczestnika pełnoletniego,
– imię i nazwisko, rok urodzenia uczestnika małoletniego oraz imię i nazwisko jego rodzica/opiekuna prawnego, który podpisze zgodę,
– numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty mailowej.
• Opłata startowa w biegu wynosi 5 zł – dla dzieci i młodzieży oraz 25 zł dla dorosłych.
• Weryfikacja zawodników, pobieranie opłat startowych oraz wydawanie pakietów startowych wraz z numerami odbywać się będzie w Biurze Zawodów w dniu biegu.
• Podczas odbioru pakietu startowego zawodnicy (a w przypadku osób niepełnoletnich rodzic bądź opiekun prawny zawodnika) zobowiązani są do podpisania oświadczenia. że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem w Biegu oraz że ich stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu.
• Po pakiet startowy należy zgłosić się osobiście i podpisać jego odbiór.

X. KLASYFIKACJA
1. W Biegu Konstytucji 3-go Maja prowadzona będzie następująca klasyfikacja:
A. dzieci, młodzież (z podziałem na dziewczynki i chłopców):
– klasy I – III SP,
– klasy IV – VI SP,
– klasa VII, VIII SP,
– szkoły ponadpodstawowe.
B. dorośli (kobiety, mężczyźni):
– OPEN

2. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Komisję Sędziowską na podstawie wydruku z elektronicznego systemu pomiaru czasu RACE RESULT poprzez odczyt z prawidłowo zamontowanego czujnika.
3. Komisja sędziowska zostanie powołana zarządzeniem w dniu 2.05.2022. Jej zadaniem będzie:
• ocena wymagań i kryteriów określonych w regulaminie zawodów,
• rozstrzygnięcie zawodów, poprzez wyłonienie zwycięzców i sporządzenie protokołów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych zawodów.

XI. NAGRODY
1. Każdy z zawodników, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal.
2. Zdobywcy miejsc I – III w każdej kategorii Biegu dla dzieci i młodzieży otrzymują puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe.
3. Puchary, dyplomy, nagrody pieniężne otrzymują zdobywcy 3 pierwszych miejsc w kategorii OPEN – kobiet i mężczyzn na dystansach 2,5 km i 10 km.
4. Organizatorzy przewidują nagrody:
• pieniężne dla zdobywców miejsc I (150 zł), II (120 zł) i III (100 zł) w biegu na 2,5 km i 10 km. Odbiór nagród nastąpi 3 maja 2022 r. po zakończeniu zawodów za pokwitowaniem odbioru;
• rzeczowe o wartości nie przekraczającej 100 zł objętej szczegółową ewidencją dla zdobywców miejsc I-III miejsc w kategorii dzieci i młodzieży na dystansach 250 m, 450 m i 900 m.

XII. ZASADY FINANSOWANIA

• Zawodnicy startują na własny koszt.
• Koszty organizacyjne wraz z nagrodami pokrywają organizatorzy
W ramach opłaty startowej organizatorzy zapewniają:
• elektroniczny pomiar czasy,
• numery startowe z agrafkami;
• pamiątkowy medal;
• napoje dla uczestników;
• oznaczenie i zabezpieczenie tras;
• zabezpieczenie medyczne.

XIII. FINANSOWANIE

• Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie.
• Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej.

XIV. KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 oraz 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”) informujemy, że:
Współadministratorem Państwa danych osobowych jest:

 1. Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie z siedzibą pod adresem ul. Polna 1, 38-100 Strzyżów – reprezentowane przez Dyrektora Wiesława Chlipałę (tel. 17 276 85 60, e-mail: administracja@cstr.pl) zwane dalej Współadministratorem 1
  Dane Inspektora ochrony danych – Iwona Rokita, e-mail: iodo@cstr.pl.
 2. Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej z siedzibą pod adresem Wiśniowa 193, 38-124 Wiśniowa – reprezentowane przez Dyrektora Kamila Mendochę (tel./fax 17 276 55 90, e-mail: pckit@strzyzowski.pl) zwane dalej Współadministratorem 2
  Dane Inspektora ochrony danych – Marcin Kołodziej, e-mail: iod.strzyzow@gmail.com
  Cele, podstawy prawne przetwarzania
  Wspóladministrator 1 będzie przetwarzać Państwa dane w celu:
 • przyjęcia zgłoszenia związanego z rejestracją na zasadach opisanych w Regulaminie Biegu Konstytucji 3 Maja o Puchar Burmistrza Strzyżowa i Starosty Strzyżowskiego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); w dowolnym momencie możecie Państwo cofnąć powyższą zgodę, jednakże cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a skutkiem cofnięcia zgody na przetwarzanie danych zawartych w dokumentacji zgłoszeniowej będzie odmowa udziału w zawodach,
 • nieodpłatnego rozpowszechniania wizerunku w przypadku zamieszczenia i udostępnienia Państwa zdjęć (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
  o prawie autorskim i prawach pokrewnych);
 • nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku w przypadku gdy stanowią Państwo jedynie szczegół całości imprezy publicznej – co stanowi wykonanie zadania realizowanego
  w interesie publicznym wynikającym ze Statutu jednostki (art. 6 ust. 1 lit. e RODO w zw. art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych);
 • organizacji i przeprowadzenia biegu, wypełnienia obowiązków organizatora zawodów, w tym publikacji listy zawodników/zwycięzców i ich prezentacji, obsługi zgłoszeń, informowania o wynikach oraz przyznawania nagród – co stanowi wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym wynikającym ze Statutu jednostki – jako promocja sportu (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
 • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • przygotowania analizy statystycznej biegów – co stanowi wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym – poprawę jakości naszych usług i ustalenie zakresu terytorialnego naszej oferty (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
  Wspóladministrator 2 będzie przetwarzać Państwa dane w celu:
 • nieodpłatnego rozpowszechniania wizerunku w przypadku zamieszczenia i udostępnienia Państwa zdjęć (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych);
 • nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku w przypadku gdy stanowią Państwo jedynie szczegół całości imprezy publicznej – co stanowi wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym wynikającym ze Statutu jednostki (art. 6 ust. 1 lit. e RODO w zw. art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych);
 • organizacji i przeprowadzenia biegu, wypełnienia obowiązków organizatora zawodów, w tym publikacji listy zawodników/zwycięzców i ich prezentacji, obsługi zgłoszeń, informowania o wynikach oraz przyznawania nagród – co stanowi wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym wynikającym ze Statutu jednostki (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
 • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  Okres przechowywania
  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia celu,
  w jakim zostały zebrane, a następnie zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  Odbiorcy danych
  Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane naszym hostingodawcom, pracownikom/współpracownikom/wolontariuszom na podstawie upoważnienia w zakresie obowiązków wynikających z obsługi zawodów oraz instytucjom określonym przez przepisy prawa.
  Prawa osób, których dane dotyczą
  Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych
 • usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania (jeżeli zachodzą przesłanki wynikające z art. 17 oraz 18 RODO).
  W każdej chwili macie Państwo możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, z przyczyn związanych z waszą szczególną sytuacją (art. 21 RODO).
  Aby skorzystać z wymienionych praw prosimy o poinformowanie, które z nich i w jakim zakresie mamy zastosować pod adresem e-mail: iodo@cstr.pl w przypadku gdy dane przetwarza Współadministrator 1, zaś pod adresem e-mail: iod.strzyzow@gmail.com
  w przypadku gdy dane przetwarza Współadministrator 2.
  Jeżeli nie jesteście Państwo pewni co do tego, który Współadministrator przetwarza Państwa dane, prosimy o skontaktowanie się z nami w celu jego ustalenia.
  Przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (kontakt – ul. Stawki 2,00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl;
  tel. 22 531 03 00).
  Kategorie danych oraz źródło danych
  Dane w postaci imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu e-mali, numeru telefonu, miejscowości którą reprezentujecie – otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa lub osoby, która was zgłosiła do udziału w biegu.
  Informacja o dobrowolności/obowiązku podania danych
  Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w zawodach.
  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.
  Przekazywanie danych do państw trzecich
  We własnym zakresie nie planujemy bezpośrednio przekazywać danych do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych. Jednakże specyfika działania Facebooka i jego międzynarodowy charakter powodują, że potencjalnie możliwy jest transfer danych poza EOG (nie jest to zależne od nas).

XV. UWAGI KOŃCOWE

• Uczestników obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz niniejszy regulamin.
• Zawodnicy biorący udział w biegu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb organizatorów imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych, marketingowych, promocyjnych na stronach internetowych na podstawie zgody podpisywanej w Biurze Zawodów.
• Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne podczas trwania imprezy.
• Każdy uczestnik zobowiązany jest do zwrotu czujnika. Jego zgubienie lub przywłaszczenie może być podstawą do naliczenia kary w wysokości 20 zł.
• Organizator nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.
• Organizator zastrzegają sobie możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować przed rozpoczęciem imprezy.
• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub trasy biegu w przypadku złych warunków atmosferycznych lub nieprzewidzianych zdarzeń losowych wynikłych nie z winy organizatora.
• Pisemne protesty można zgłaszać w Biurze Zawodów do godziny 15.45 w dniu odbywania się zawodów.
• Interpretacja Regulaminu należy do Organizatora
• Uczestnictwo w biegu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.