Bieg Konstytucji 3 Maja o Puchar Burmistrza Strzyżowa 2017

BIEG KONSTYTUCJI 3 MAJA
O PUCHAR BURMISTRZA STRZYŻOWA

Strzyżów,  3.05.2017 r.

UWAGA!!
ZMIANA GODZINY STARTU BIEGÓW:
-12.30 – dziewczynki z klas I-IV (trasa ok.  350 m)
-12.40 – chłopcy z klas I-IV (trasa ok. 350 m)
-13.00 – dzieci klas V-VI + gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych oraz dorośli – START WSPÓLNY na 1 i 2 KM
– 13.30 – dorośli – start wspólny (trasa 5 km i 10 km)
oraz
zmiana delikatna zmiana trasy na 5 i 10 KM spowodowana względami bezpieczeństwa!!

Trasa-5,10km

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – Dzieci i młodzież
Oświadczenia dla rodziców/opiekunów i uczniów pełnoletnich.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – Dorośli (OPEN)

Lista zgłoszonych uczestników – Dzieci i młodzieży
Lista zgłoszonych uczestników – Dorośli (OPEN)

Listy są aktualizowane codziennie rano.

REGULAMIN BIEGU
I. ORGANIZATOR
Organizatorem Biegu Konstytucji 3 Maja jest Gmina Strzyżów – Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie

II. PATRONAT
Bieg odbywa się pod patronatem Burmistrza Strzyżowa – Mariusza Kawy

III. CELE
1. Upamiętnienie 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
2. Upowszechnianie biegania.
3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
4. Promocja Gminy Strzyżów oraz Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie.

IV. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg Konstytucji 3 –go Maja odbędzie się w dniu 3.05.2017 r.
2. Start Biegu nastąpi z Rynku w Strzyżowie o godz.
-12.30 – dziewczynki z klas I-IV (trasa ok.  350 m)
-12.40 – chłopcy z klas I-IV (trasa ok. 350 m)
-13.00 – dzieci klas V-VI + gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych oraz dorośli – START WSPÓLNY na 1 i 2 KM
– 13.30 – dorośli – start wspólny (trasa 5 km i 10 km)
3. Biuro Zawodów mieścić się będzie na płycie Rynku w Strzyżowie czynne w dniu biegu od godz. 11.00 do 15.00.

V. TRASA
1. Długość trasy:
Dzieci i młodzież:
Ok. 350 m – dzieci z klas I-IV szkół podstawowych
Ok. 1 km – dzieci z klas V-VI szkół podstawowych; dziewczęta ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Ok. 2 km – chłopcy ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Dorośli:
Ok. 2 km , 5 km i 10 km
Trasa-1,2km-2017
Trasa-5,10km

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Warunkiem startu jest zgłoszenie się zawodnika/zawodniczki, również dzieci i młodzieży na stronie www.cstr.pl, w nie przekraczalnym terminie do dnia 27 kwietnia 2017 do godz. 20:00!!
2. Dzieci mogą wziąć udział w biegu na podstawie zgody rodzica lub prawnego opiekuna.
3. W biegu dla dorosłych mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18 lat.
4. Każdy z uczestników biegu startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców i prawnych opiekunów).
5. W każdym biegu ustalenie kolejności będzie dokonywane poprzez system elektronicznego pomiaru czasu na podstawie odczytu z prawidłowo zamontowanego do buta czipu / czujnika.
6. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
7. W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu Organizatora.
8. Zabrania się używania na trasie biegu jakichkolwiek pojazdów, poza pojazdami Organizatora. Zabroniony jest również start ze zwierzętami.
9. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.
10. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację obu zawodników.

VII. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia uczestnictwa w Biegu przyjmowane są na stronie internetowej w nieprzekraczalnym terminie do 27 kwietnia 2017 roku do godz. 20.00 (zgłoszenia poprzez formularz zamieszczony na stronie www.cstr.pl )
2. Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz elektroniczny.
3. Udział w biegu bezpłatny dla dzieci i młodzieży, osoby dorosłe opłata 15 zł !!! Opłata startowa będzie pobierana podczas wydawana pakietów startowych w Biurze zawodów.
4. Weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów zawodniczych wraz z numerami startowymi będą odbywały się w Biurze Zawodów w dniu 3 maja 2017 roku dla wszystkich uczestników biegu od 11:00 do  12.15 – dzieci i młodzież oraz  do 13.15 – dorośli.
5. Podczas odbioru pakietu startowego zawodnicy (a w przypadku osób niepełnoletnich rodzic bądź opiekun prawny zawodnika) zobowiązani są do podpisania oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem w Biegu oraz że ich stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu.
6. Po odbiór pakietów zawodniczych należy zgłosić się osobiście i podpisać odbiór pakietu.

VIII. KLASYFIKACJA

1. W Biegu Konstytucji 3-go Maja prowadzona będzie następująca klasyfikacja:
a. dzieci, młodzież (z podziałem na dziewczynki i chłopców)
b. dorośli (kobiety, mężczyźni)
A) ok. 350 m – dziewczynki i chłopcy klas I-IV szkół podstawowych
A) ok. 1000 m – dziewczynki i chłopcy z klas V-VI szkół podstawowych, dziewczęta szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
A) ok. 2 000 m –chłopcy ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
B) 2 km – OPEN
B) 5 km – OPEN
B) 10 km – OPEN

2. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Komisję Sędziowską na podstawie wydruku z elektronicznego systemu pomiaru czasu RACE RESULT przez  odczyt z prawidłowo zamontowanego czipu / czujnika.
3. Komisja sędziowska zostanie powołana zarządzeniem w dniu 2.05.2017. Jej zadaniem będzie:
a) ocena wymagań i kryteriów określonych w regulaminie zawodów,
b) rozstrzygnięcie zawodów, poprzez wyłonienie zwycięzców i sporządzenie protokołów zgodnie z załącznikiem nr. 1 do niniejszych zawodów.

IX. NAGRODY
1. Każdy z zawodników, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal.
2. Zdobywcy miejsc I-III w każdej kategorii Biegu dla dzieci i młodzieży otrzymują medale, dyplomy, upominki.
3. Puchary, dyplomy i nagrody otrzymują zdobywcy miejsc I-III w kategorii OPEN – kobiet i mężczyzn na dystansach 2, 5 i 10 km.

4. Organizator przewiduje nagrody:
a) pieniężne dla zdobywców miejsc I (200 zł), II (100 zł) i III (50 zł) w biegu głównym na 10 km, odbiór nagród nastąpi 3 maja 2017 po zakończeniu zawodów za pokwitowaniem odbioru;
b) rzeczowe o wartości nie przekraczającej 100 zł objętej szczegółową ewidencją  dla zdobywców miejsc I-III miejsc w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn na dystansach 2 i 5 km oraz wszystkich kategorii dzieci i młodzieży.

X. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA
1.  Szatnia i depozyt będą znajdowały się na terenie Rynku.
2. Depozyt będzie przyjmował rzeczy osobiste zawodników w kategorii OPEN zapakowane do worków (dostarczonych przez organizatora przy weryfikacji).
3. Szatnia i depozyt będą czynne w dniu 3 maja 2017 od godz. 12:00 do 16.00
Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.
4. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników pozostawione poza depozytem.
5. Trasa biegu będzie oznakowana.
6. Organizator zapewnia pomoc ratowników medycznych podczas trwania imprezy oraz napoje dla uczestników.

XI. FINANSOWANIE
1. Gmina Strzyżów – Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie.
2. Sponsorami są Siedlisko Janczar w Pstrągowej, sklep internetowy Zabawki-dla-dziecka, sklep komputerowy Triton oraz Bank Spółdzielczy w Strzyżowie.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestników obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz niniejszy regulamin.
2. Podczas biegu uczestnicy zarejestrowani elektronicznie muszą posiadać numery startowe przekazane przez Organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.
3. Zawodnicy biorący udział w biegu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych, marketingowych i promocyjnych na podstawie oświadczenia podpisywanego w Biurze Zawodów lub na stronie internetowej.
4. Pisemne protesty od osób dorosłych przyjmuje Sędzia Główny do godziny 16.00 w dniu odbywania się zawodów.
5. Organizator zastrzega sobie możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować przed rozpoczęciem imprezy.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu oraz trasy biegu.
7. Zarówno zgłoszenie uczestnictwa w biegu wyrażone poprzez wysłanie formularza przez stronę www.cstr.pl jak również dokonanie zgłoszenia w Biurze Zawodów jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

Bieg-Konstytucji