27-28 SIERPNIA 2022 – V AMATORSKI TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO – SINGLE 2022

Regulamin V Amatorskiego Turnieju Tenisa Ziemnego o Puchar Starosty Strzyżowskiego i Burmistrza Strzyżowa SINGLE 2022

I. ORGANIZATORZY:

Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie
Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej

II. PATRONAT:

Burmistrz Strzyżowa
Starosta Strzyżowski

II. DATA TURNIEJU:

27 – 28 sierpnia 2022 r. – sobota-niedziela

III. MIEJSCE TURNIEJU :

3 korty tenisowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji  w Strzyżowie przy ul. Mostowej o nawierzchni akrylowej.

IV. ZGŁOSZENIA:

 1. Zapisy do dnia 25.08.2022 r. do godz.15:00 lub do zapełnienia limitów, za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie cstr.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń. Wszystkie formularze wysłane po tym terminie trafią na listę rezerwową!!
 2. Dane podane w formularzu zgłoszeniowym będą zawierać:
  – imię i nazwisko, rok urodzenia uczestnika pełnoletniego,
  – imię i nazwisko, rok urodzenia uczestnika małoletniego oraz imię i nazwisko jego rodzica/opiekuna prawnego, który podpisze zgodę,
  – numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty mailowej uczestnika lub rodzica / opiekuna prawnego uczestnika małoletniego.
 3. Osoby małoletnie muszą przynieść ze sobą podpisaną przez rodzica / opiekuna prawnego ZGODĘ NA UDZIAŁ w V Amatorskim Turnieju Tenisa Ziemnego o Puchar Starosty Strzyżowskiego i Burmistrza Strzyżowa SINGLE 2022.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Lista zgłoszonych zawodników kategorii OPEN mężczyzn:
1. Patryk Domaradzki
2. Jakub Powęzka
3. Przemysław Panasiewicz
4. Adrian Domaradzki
5. Tomasz Matłosz
6. Adrian Mazera
7. Maciej Szary
8. Robert Czemerzyński
9.  Bartosz Zimny
10. Marian Pietrzyk
11. Mariusz Kumor
12. Piotr Szczypta
13. Piotr Rylukowski
14. Piotr Strzępek
15. Marcin Paszek
16. Michał Mularz
17. Rafał Krajewski
18. Mariusz Szczygieł
19. Artur Porczak
20. Jacek Matłosz
21. Kacper Matłosz
22. Artur Zimny
23. Paweł Pałys
24. Krzysztof Ryzak

Lista zgłoszonych zawodników kategorii OPEN kobiet:
1. Mariola Kędzior
2. Natalia Wiater
3. Adrianna Mazur
4. Marzena Machnica

V. PROGRAM TURNIEJU

26.08.2022 r. – PIĄTEK

 • 12:00 – losowanie, przygotowanie planu gier OPEN Mężczyzni oraz OPEN Kobiety. Harmonogram gier zostanie opublikowany na stronie www.cstr.pl.

27.08.2022 r. – SOBOTA

 • 9:00 – rozpoczęcie gier w turnieju OPEN Mężczyzni zgodnie z harmonogramem,
 • 20:00 – zakończenie gier

28.08.2022 r. – NIEDZIELA:

 • 9:00 – rozpoczęcie gier w kategorii OPEN Kobiety, zgodnie z harmonogramem,
 • 12:00 – rozpoczęcie gier półfinałowych i finałowych OPEN Kobiet i Mężczyzn,
 • 17:00 – ceremonia wręczenia pucharów i zakończenie turnieju

VI. KLASYFIKACJE:

 1. W turnieju prowadzona będzie klasyfikacja w jednej kategorii wiekowej:
  • OPEN mężczyźni (max. 24 zawodników)
  • OPEN kobiety (max. 6 zawodniczek)
 2. Zwycięzcy zostaną wyłonieniu przez komisję sędziowską po rozegraniu wszystkich meczów turnieju zgodnie z wybranym systemem rozgrywek.

VII. SYSTEM ROZGRYWEK:

 1. System pucharowy lub grupowy w zależności od ilości zgłoszeń.Rozgrywki pucharowe będą rozgrywane systemem „przegrywający odpada”, w razie zgłoszenia małej ilości zawodników możliwa zmiana systemu na brazylijski.Mecze rozgrywane systemem do dwóch wygranych setów, przy stanie 1:1 w setach  – super tie-break do 10 pkt.Punktacja w przypadku rozgrywek grupowych:
  – za zwycięstwo 2:0 w setach – 3 punkty
  – za zwycięstwo 2:1 w setach (po super tie-breaku) – 2 punkty
  – za porażkę 1:2 w setach – 1 punkt
  – za porażkę 0:2 w setach – 0 punktówW przypadku równej liczby punktów o kolejności miejsc decyduje kolejno:
  a) bilans setów,
  b) bilans gemów (tie-breaki i super tie-break liczone jako pojedyncze gemy),
  c) ilość zdobytych setów,
  d) ilość zdobytych gemów,
  e) dodatkowy mecz (1 set).Wszystkie gry rozgrywamy zgodnie z harmonogramem. Spóźnienie na wyznaczony termin meczu powyżej 15 min skutkuje utratą gema za każdą minutę spóźnienia.
  Dla przykładu: 18 min spóźnienia, to rozpoczęcie meczu dla zawodnika, który nie zdążył się pojawić – od stanu 0:3.Mecze rozgrywane będą piłeczkami Wilson!!

VIII. WPISOWE:

Płatne w dzień turnieju tuż przed pierwsza grą:

 • 5 zł – kat. OPEN Mężczyźni – osoba małoletnia posiadająca kartę sezonową,
 • 10 zł – kat. OPEN Mężczyźni – osoba małoletnia,
 • 20 zł – kat. OPEN Mężczyźni – osoba pełnoletnia posiadająca kartę sezonową
 • 25 zł – kat. OPEN Mężczyźni – osoba pełnoletnia
 • 10 zł – kat. OPEN Kobiety

IX. NAGRODY:

 1. Puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe otrzymują zdobywcy 3 pierwszych miejsc w kategorii OPEN Meżczyźni i Kobiety.
 2. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe o wartości nie przekraczającej 100 zł, objętej szczegółową ewidencjądla najlepszych zawodników kategorii.
 3. Odbiór nagród nastąpi 28 sierpnia 2022 r. po zakończeniu zawodów za pokwitowaniem odbioru.

X. KLAUZULA INFORMACYJNA:

Zgodnie z art. 13 oraz 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”) informujemy, że:
Współadministratorem Państwa danych osobowych jest:
1. Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie z siedzibą pod adresem ul. Polna 1, 38-100 Strzyżów – reprezentowane przez Dyrektora Wiesława Chlipałę (tel. 17 276 85 60, e-mail: administracja@cstr.pl) zwane dalej Współadministratorem 1
Dane Inspektora ochrony danych – Iwona Rokita, e-mail: iodo@cstr.pl.
2. Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej z siedzibą pod adresem Wiśniowa 193, 38-124 Wiśniowa – reprezentowane przez Dyrektora Kamila Mendochę (tel./fax 17 276 55 90, e-mail: pckit@strzyzowski.pl) zwane dalej Współadministratorem 2
Dane Inspektora ochrony danych – Marcin Kołodziej, e-mail: iod.strzyzow@gmail.com
Cele, podstawy prawne przetwarzania
Wspóladministrator 1
 będzie przetwarzać Państwa dane w celu:
– przyjęcia zgłoszenia związanego z rejestracją na zasadach opisanych w Regulaminie Turnieju Tenisa Ziemnego o Puchar Starosty Strzyżowskiego i Burmistrza Strzyżowa – SINGLE 2022 (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); w dowolnym momencie możecie Państwo cofnąć powyższą zgodę, jednakże cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a skutkiem cofnięcia zgody na przetwarzanie danych zawartych w dokumentacji zgłoszeniowej będzie odmowa udziału w zawodach,
– nieodpłatnego rozpowszechniania wizerunku w przypadku zamieszczenia i udostępnienia Państwa zdjęć (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych);
– nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku w przypadku gdy stanowią Państwo jedynie szczegół całości imprezy publicznej – co stanowi wykonanie zadania realizowanego
w interesie publicznym wynikającym ze Statutu jednostki (art. 6 ust. 1 lit. e RODO w zw. art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych);
– organizacji i przeprowadzenia turnieju, wypełnienia obowiązków organizatora zawodów,w tym publikacji listy zawodników/zwycięzców i ich prezentacji, obsługi zgłoszeń, informowania o wynikach oraz przyznawania nagród – co stanowi wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym wynikającym ze Statutu jednostki – jako promocja sportu (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
– realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
– przygotowania analizy statystycznej turnieju – co stanowi wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym – poprawę jakości naszych usług i ustalenie zakresu terytorialnego naszej oferty (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
Wspóladministrator 2 będzie przetwarzać Państwa dane w celu:
– nieodpłatnego rozpowszechniania wizerunku w przypadku zamieszczenia i udostępnienia Państwa zdjęć (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych);
– nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku w przypadku gdy stanowią Państwo jedynie szczegół całości imprezy publicznej – co stanowi wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym wynikającym ze Statutu jednostki (art. 6 ust. 1 lit. e RODO w zw. art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych);
– organizacji i przeprowadzenia turnieju, wypełnienia obowiązków organizatora zawodów, w tym publikacji listy zawodników/zwycięzców i ich prezentacji, obsługi zgłoszeń, informowania o wynikach oraz przyznawania nagród – co stanowi wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym wynikającym ze Statutu jednostki (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
– realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Okres przechowywania
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia celu,
w jakim zostały zebrane, a następnie zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Odbiorcy danych
Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane naszym hostingodawcom, pracownikom/współpracownikom/wolontariuszom na podstawie upoważnienia w zakresie obowiązków wynikających z obsługi zawodów oraz instytucjom określonym przez przepisy prawa.
Prawa osób, których dane dotyczą 
Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:
– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
– sprostowania (poprawiania) swoich danych
– usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania
 (jeżeli zachodzą przesłanki wynikające z art. 17 oraz 18 RODO).
W każdej chwili macie Państwo możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, z przyczyn związanych z waszą szczególną sytuacją (art. 21 RODO).
Aby skorzystać z wymienionych praw prosimy o poinformowanie, które z nich i w jakim zakresie mamy zastosować pod adresem e-mail: iodo@cstr.pl w przypadku gdy dane przetwarza Współadministrator 1, zaś pod adresem e-mail: iod.strzyzow@gmail.com
w przypadku gdy dane przetwarza Współadministrator 2.
Jeżeli nie jesteście Państwo pewni co do tego, który Współadministrator przetwarza Państwa dane, prosimy o skontaktowanie się z nami w celu jego ustalenia.
Przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (kontakt – ul. Stawki 2,00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl;
tel. 22 531 03 00).
Kategorie danych oraz źródło danych
Dane w postaci imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu e-mali, numeru telefonu, miejscowości którą reprezentujecie –  otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa lub osoby, która was zgłosiła do udziału w turnieju.
Informacja o dobrowolności/obowiązku podania danych
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w zawodach.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Informujemy, że nie podejmujemy  decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.
Przekazywanie danych do państw trzecich
We własnym zakresie nie planujemy bezpośrednio przekazywać danych do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych. Jednakże specyfika działania Facebooka i jego międzynarodowy charakter powodują, że potencjalnie możliwy jest transfer danych poza EOG (nie jest to zależne od nas).

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. System rozgrywek może się zmienić w zależności od ilości zgłoszonych zawodników.
 2. Udział w turnieju jest dobrowolny.
 3. Turniej ma charakter rekreacyjnej.
 4. Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność.
 5. Organizatorzy nie ubezpieczają dodatkowo uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
 6. Regulamin może ulec zmianie.