23-24.07 2022 – Turniej Tenisa Ziemnego Puchar Starosty Strzyżowskiego i Burmistrza Strzyżowa DEBLE 2022

Amatorski Turniej Tenisa Ziemnego
o Puchar Starosty Strzyżowskiego i Burmistrza Strzyżowa
DEBLE 2022

I. ORGANIZATORZY:
Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie
Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej

II. PATRONAT:
Burmistrz Strzyżowa
Starosta Strzyżowski

III. DATA TURNIEJU:
23-24 lipca 2022 r. – sobota – niedziela

IV. MIEJSCE TURNIEJU :
3 korty tenisowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji  w Strzyżowie przy ul. Mostowej o nawierzchni akrylowej.

V. KATEGORIE:
1. OPEN mężczyźni(max. 16 par)
2. OPEN kobiety (max. 4 pary)

III. SYSTEM ROZGRYWEK:
1. Drużynę tworzy para mężczyzn lub kobiet,
2. Zawodnik może grać tylko w jednej parze.
3. Drabinka system pucharowy lub grupowy. Decyzja zostanie podjęta w dniu zawodów w zależności od ilości zgłoszonych par. Możliwe jest również rozegranie turniejów pocieszenia dla przegrywających swój pierwszy pojedynek.
4. Mecze rozgrywane systemem do dwóch wygranych setów, przy stanie 1:1 w setach  – super tie-break  do 10 pkt.
5. Wszystkie gry rozgrywamy zgodnie z harmonogramem. Spóźnienie na wyznaczony termin meczu powyżej 15 min skutkuje utratą gema za każdą minutę spóźnienia.
Dla przykładu: 18 min spóźnienia, to rozpoczęcie meczu dla pary, która nie zdążyła się pojawić – od stanu 0:3.

III. ZGŁOSZENIA i PROGRAM ZAWODÓW:
Zgłoszenia 
do 21.07.2022 do godz.15:00 za pomocą Formularza na stronie www.cstr.pl !! Decyduje kolejność zgłoszeń.
Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę na udział w turnieju z podpisem rodzica lub opiekuna prawnego.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

OŚWIADCZENIE I ZGODA – OSOBA MAŁOLETNIA
OŚWIADCZENIE I ZGODA – OSOBA PEŁNOLETNIA

LISTA ZGŁOSZONYCH DRUŻYN:
OPEN MEN:
1. TeamMcEnroeOne
2. Tłusta Maszyna
3. chłopaki z baraków
4. Bryan brothers
5. Gumik – Emil
6. Pasjonaci
7. Old Boys
8. Amatorzy Tenisa
9. Naczelni Podjudzacze
10. FC PROMIL
11. Dream Team
12. Wilk i Zając

22.07.2022 r. – Losowanie, przygotowanie gier turniejowych

23.07.2022 – SOBOTA
9.00 – Rozpoczęcie gier turnieju w kategorii OPEN
18.00 – zakończenie gier

24.07.2022 – NIEDZIELA
9.00 – Rozpoczęcie gier w kategorii OPEN kobiety oraz mecze  półfinałowe i finałowe w kategorii OPEN
około 16.00 – ceremonia rozdania nagród i zakończenie turnieju.

Program może ulec zmianie w przypadku wpłynięcia małej liczby zgłoszeń. Możliwe zakończenie turnieju juz w sobotę 23.07.2022 r.

IV. WPISOWE:
Płatne w dzień turnieju tuż przed pierwsza grą:

Kat. OPEN mężczyźni
5 – osoba małoletnia, posiadająca ważną kartę sezonową na korty,
10 zł – osoba małoletnia,
15 zł – osoba pełnoletnia posiadająca ważną kartę sezonową na korty,
20 zł – osoba pełnoletnia.

Kat. OPEN kobiety
5 zł –
osoba małoletnia,
15 zł –
osoba pełnoletnia.

V. NAGRODY:
1. Puchary i drobne upominki dla trzech najlepszych par we wszystkich kategoriach turnieju.
2. Dyplomy dla czterech najlepszych par.

VI. KLAUZULA INFORMACYJNA:

Zgodnie z art. 13 oraz 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”) informujemy, że:
Współadministratorem Państwa danych osobowych jest:
1. Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie z siedzibą pod adresem ul. Polna 1, 38-100 Strzyżów – reprezentowane przez Dyrektora Wiesława Chlipałę (tel. 17 276 85 60, e-mail: administracja@cstr.pl) zwane dalej Współadministratorem 1
Dane Inspektora ochrony danych – Iwona Rokita, e-mail: iodo@cstr.pl.
2. Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej z siedzibą pod adresem Wiśniowa 193, 38-124 Wiśniowa – reprezentowane przez Dyrektora Kamila Mendochę (tel./fax 17 276 55 90, e-mail: pckit@strzyzowski.pl) zwane dalej Współadministratorem 2
Dane Inspektora ochrony danych – Marcin Kołodziej, e-mail: iod.strzyzow@gmail.com
Cele, podstawy prawne przetwarzania
Wspóladministrator 1
będzie przetwarzać Państwa dane w celu:
– przyjęcia zgłoszenia związanego z rejestracją na zasadach opisanych w Regulaminie Turnieju Tenisa Ziemnego o Puchar Starosty Strzyżowskiego i Burmistrza Strzyżowa – DEBLE 2022 (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); w dowolnym momencie możecie Państwo cofnąć powyższą zgodę, jednakże cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a skutkiem cofnięcia zgody na przetwarzanie danych zawartych w dokumentacji zgłoszeniowej będzie odmowa udziału w zawodach,
– nieodpłatnego rozpowszechniania wizerunku w przypadku zamieszczenia i udostępnienia Państwa zdjęć (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych);
– nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku w przypadku gdy stanowią Państwo jedynie szczegół całości imprezy publicznej – co stanowi wykonanie zadania realizowanego
w interesie publicznym wynikającym ze Statutu jednostki (art. 6 ust. 1 lit. e RODO w zw. art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych);
– organizacji i przeprowadzenia turnieju, wypełnienia obowiązków organizatora zawodów,w tym publikacji listy zawodników/zwycięzców i ich prezentacji, obsługi zgłoszeń, informowania o wynikach oraz przyznawania nagród – co stanowi wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym wynikającym ze Statutu jednostki – jako promocja sportu (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
– realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
– przygotowania analizy statystycznej turnieju – co stanowi wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym – poprawę jakości naszych usług i ustalenie zakresu terytorialnego naszej oferty (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
Wspóladministrator 2 będzie przetwarzać Państwa dane w celu:
– nieodpłatnego rozpowszechniania wizerunku w przypadku zamieszczenia i udostępnienia Państwa zdjęć (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych);
– nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku w przypadku gdy stanowią Państwo jedynie szczegół całości imprezy publicznej – co stanowi wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym wynikającym ze Statutu jednostki (art. 6 ust. 1 lit. e RODO w zw. art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych);
– organizacji i przeprowadzenia turnieju, wypełnienia obowiązków organizatora zawodów, w tym publikacji listy zawodników/zwycięzców i ich prezentacji, obsługi zgłoszeń, informowania o wynikach oraz przyznawania nagród – co stanowi wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym wynikającym ze Statutu jednostki (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
– realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Okres przechowywania
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia celu,
w jakim zostały zebrane, a następnie zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Odbiorcy danych
Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane naszym hostingodawcom, pracownikom/współpracownikom/wolontariuszom na podstawie upoważnienia w zakresie obowiązków wynikających z obsługi zawodów oraz instytucjom określonym przez przepisy prawa.
Prawa osób, których dane dotyczą 
Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:
– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
– sprostowania (poprawiania) swoich danych
– usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania
(jeżeli zachodzą przesłanki wynikające z art. 17 oraz 18 RODO).
W każdej chwili macie Państwo możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, z przyczyn związanych z waszą szczególną sytuacją (art. 21 RODO).
Aby skorzystać z wymienionych praw prosimy o poinformowanie, które z nich i w jakim zakresie mamy zastosować pod adresem e-mail: iodo@cstr.pl w przypadku gdy dane przetwarza Współadministrator 1, zaś pod adresem e-mail: iod.strzyzow@gmail.com
w przypadku gdy dane przetwarza Współadministrator 2.
Jeżeli nie jesteście Państwo pewni co do tego, który Współadministrator przetwarza Państwa dane, prosimy o skontaktowanie się z nami w celu jego ustalenia.
Przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (kontakt – ul. Stawki 2,00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl;
tel. 22 531 03 00).
Kategorie danych oraz źródło danych
Dane w postaci imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu e-mali, numeru telefonu, miejscowości którą reprezentujecie –  otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa lub osoby, która was zgłosiła do udziału w turnieju.
Informacja o dobrowolności/obowiązku podania danych
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w zawodach.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Informujemy, że nie podejmujemy  decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.
Przekazywanie danych do państw trzecich
We własnym zakresie nie planujemy bezpośrednio przekazywać danych do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych. Jednakże specyfika działania Facebooka i jego międzynarodowy charakter powodują, że potencjalnie możliwy jest transfer danych poza EOG (nie jest to zależne od nas).

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. System i program rozgrywek może się zmienić w zależności od ilości zgłoszonych par deblowych.
2. Impreza ma charakter rekreacyjny.
3. Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność.
4. Organizator nie ubezpiecza dodatkowo uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
5. Sporne sytuacje rozstrzyga sędzia główny.