11-12 WRZEŚNIA 2021 – IV AMATORSKI TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO SINGLE 2021

Regulamin IV Amatorskiego Turnieju Tenisa Ziemnego o Puchar Starosty Strzyżowskiego i Burmistrza Strzyżowa SINGLE 2021

HARMONOGRAM GIER (aktualizacja 10.09.2021 – godzina 15:19 po rezygnacji jednego z zawodników) proszę o zapoznanie, przy czym czasy i korty kolejnych serii od 10:30 są meczów są względne, dlatego proszę o przybycie odpowiednio wcześniej aby w razie czego być w gotowości.

DRABINKA TURNIEJOWA (aktualizacja 10.09.2021 – godzina 15:19 po rezygnacji jednego z zawodników)

I. ORGANIZATORZY:

Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie
Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej

II. PATRONAT:

Burmistrz Strzyżowa
Starosta Strzyżowski

II. DATA TURNIEJU:

11-12 września 2021 r. – sobota-niedziela

III. MIEJSCE TURNIEJU :

3 korty tenisowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji  w Strzyżowie przy ul. Mostowej o nawierzchni akrylowej.

IV. ZGŁOSZENIA:

 1. Zapisy do dnia 9.09.2020 r. do godz.15:00 lub do zapełnienia limitów, za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie cstr.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń. Wszystkie formularze wysłane po tym terminie trafią na listę rezerwową!!
 2. Dane podane w formularzu zgłoszeniowym będą zawierać:
  – imię i nazwisko, rok urodzenia uczestnika pełnoletniego,
  – imię i nazwisko, rok urodzenia uczestnika małoletniego oraz imię i nazwisko jego rodzica/opiekuna prawnego, który podpisze zgodę,
  – numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty mailowej uczestnika lub rodzica / opiekuna prawnego uczestnika małoletniego.
 3. Osoby małoletnie muszą przynieść ze sobą podpisaną przez rodzica / opiekuna prawnego ZGODĘ NA UDZIAŁ w IV Amatorskim Turnieju Tenisa Ziemnego o Puchar Starosty Strzyżowskiego i Burmistrza Strzyżowa SINGLE 2021.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Lista zgłoszonych zawodników kategorii OPEN mężczyzn:
1. Adrian Domaradzki
2. Patryk Domaradzki
3. Piotr Rylukowski
4. Mariusz Kumor
5. Kacper Matłosz
6. Marcin Paszek
7. Daniel Stasiowski
8. Piotr Strzępek
9. Artur Porczak
10. Piotr Szczypta
11. Adrian Mazera
12. Bartosz Zimny
13. Michał Spiewak
14. Marian Pietrzyk
15. Kamil Ziobro
16. Dominik Woźniak
17. Przemysław Panasiewicz
18. Krzysztof Pełka
19. Wacław Szary
20. Robert Czemerzyński
21. Arkadiusz Soja
22. Maciej Szary
23. Tomasz Janas
24.

Lista zgłoszonych zawodników kategorii OPEN kobiet:
1. Adrianna Mazur
2. Katarzyna Pabisz
3. Natalia Furmanek-Gerula
4. Joanna Sołek

V. PROGRAM TURNIEJU

10.09.2020 r. – PIĄTEK

 • 12:00 – losowanie, przygotowanie planu gier OPEN Mężczyzni oraz OPEN Kobiety. Harmonogram gier zostanie opublikowany na stronie www.cstr.pl.

11.09.2021 r. – SOBOTA

 • 9:00 – rozpoczęcie gier w turnieju OPEN Mężczyzni zgodnie z harmonogramem, przy czym czasy
 • 20:00 – zakończenie gier

  HARMONOGRAM GIER – przy czym czasy i korty kolejnych serii od 10:30 są meczów są względne, dlatego proszę o przybycie odpowiednio wcześniej aby w razie czego być w gotowości.

  DRABINKA TURNIEJOWA

12.09.2021 r. – NIEDZIELA:

 • 9:00 – rozpoczęcie gier w kategorii OPEN Kobiety, zgodnie z harmonogramem,
 • 12:00 – rozpoczęcie gier półfinałowych i finałowych OPEN Kobiet i Mężczyzn,
 • 17:00 – ceremonia wręczenia pucharów i zakończenie turnieju

VI. KLASYFIKACJE:

 1. W turnieju prowadzona będzie klasyfikacja w jednej kategorii wiekowej:
  • OPEN mężczyźni (max. 24 zawodników)
  • OPEN kobiety (max. 6 zawodniczek)
 2. Zwycięzcy zostaną wyłonieniu przez komisję sędziowską po rozegraniu wszystkich meczów turnieju zgodnie z wybranym systemem rozgrywek.
 3. Komisja sędziowska zostanie powołana zarządzeniem w dniu 10.09.2021 r. Jej zadaniem będzie:
  • ocena wymagań i kryteriów określonych w regulaminie zawodów,
  • rozstrzygnięcie zawodów, poprzez wyłonienie zwycięzców i sporządzenie protokołów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych zawodów.

VII. SYSTEM ROZGRYWEK:

 1. System pucharowy lub grupowy w zależności od ilości zgłoszeń.
 2. Rozgrywki pucharowe będą rozgrywane systemem „przegrywający odpada”, w razie zgłoszenia małej ilości zawodników możliwa zmiana systemu na brazylijski.
 3. Mecze rozgrywane systemem do dwóch wygranych setów, przy stanie 1:1 w setach  – super tie-break do 10 pkt.
 4. Punktacja w przypadku rozgrywek grupowych:
  – za zwycięstwo 2:0 w setach – 3 punkty
  – za zwycięstwo 2:1 w setach (po super tie-breaku) – 2 punkty
  – za porażkę 1:2 w setach – 1 punkt
  – za porażkę 0:2 w setach – 0 punktów
 5. W przypadku równej liczby punktów o kolejności miejsc decyduje kolejno:
  a) bilans setów,
  b) bilans gemów (tie-breaki i super tie-break liczone jako pojedyncze gemy),
  c) ilość zdobytych setów,
  d) ilość zdobytych gemów,
  e) dodatkowy mecz (1 set).
 6. Wszystkie gry rozgrywamy zgodnie z harmonogramem. Spóźnienie na wyznaczony termin meczu powyżej 15 min skutkuje utratą gema za każdą minutę spóźnienia.
  Dla przykładu: 18 min spóźnienia, to rozpoczęcie meczu dla zawodnika, który nie zdążył się pojawić – od stanu 0:3.
 7. Mecze rozgrywane będą piłeczkami Wilson!!

VIII. WPISOWE:

Płatne w dzień turnieju tuż przed pierwsza grą:

 • 5 zł – kat. OPEN Mężczyźni – osoba małoletnia posiadająca kartę sezonową,
 • 10 zł – kat. OPEN Mężczyźni – osoba małoletnia,
 • 20 zł – kat. OPEN Mężczyźni – osoba pełnoletnia posiadająca kartę sezonową
 • 25 zł – kat. OPEN Mężczyźni – osoba pełnoletnia
 • bezpłatnie – kat. OPEN Kobiety

IX. NAGRODY:

 1. Puchary oraz nagrody pieniężne lub rzeczowe otrzymują zdobywcy 3 pierwszych miejsc w kategorii OPEN Meżczyźni i Kobiety.
 2. Organizatorzy przewidują nagrody dla najlepszych zawodników kategorii :
  • OPEN Mężczyźni: I miejsce (150 zł), II miejsce (120 zł) i III miejsce (100 zł)
  • OPEN Kobiety: rzeczowe o wartości nie przekraczającej 100 zł objętej szczegółową ewidencją
 3. Odbiór nagród nastąpi 12 września 2021 r. po zakończeniu zawodów za pokwitowaniem odbioru.
 4. Dyplomy dla wszystkich zawodników.

X. KLAUZULA INFORMACYJNA:

Zgodnie z art. 13 oraz 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”) informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie z siedzibą pod adresem ul. Polna 1, 38-100 Strzyżów, NIP 8191562982 – reprezentowane przez Dyrektora Wiesława Chlipałę (tel. 17 276 85 60, e-mail: administracja@cstr.pl).

Dane Inspektora ochrony danych – Iwona Rokita, e-mail: iodo@cstr.pl.

Cele, podstawy prawne przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane w celu:
– przyjęcia zgłoszenia związanego z rejestracją na zasadach opisanych w Regulaminie do Amatorskich Mistrzostw Powiatu Strzyżowskiego w Siatkówce Plażowej 2021 (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); w dowolnym momencie możecie Państwo cofnąć powyższą zgodę, jednakże cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a skutkiem cofnięcia zgody na przetwarzanie danych zawartych w dokumentacji zgłoszeniowej będzie odmowa udziału w zawodach,
– nieodpłatnego rozpowszechniania wizerunku (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych);
– nieodpłatnego rozpowszechniania wizerunku w przypadku gdy stanowią Państwo jedynie szczegół całości imprezy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e RODO w zw. art. 81 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych),
– organizacji i przeprowadzenia zawodów, wypełnienia obowiązków organizatora zawodów, w tym publikacji listy zawodników/zwycięzców i ich prezentacji, obsługi zgłoszeń, informowania o wynikach oraz przyznawania nagród – co stanowi wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym wynikającym z naszego Statutu jako promocja sportu (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
– realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Okres przechowywania

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane, a następnie zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane naszym hostingodawcom, pracownikom/współpracownikom/wolontariuszom na podstawie upoważnienia w zakresie obowiązków wynikających z obsługi zawodów oraz instytucjom określonym przez przepisy prawa. Dane mogą także zostać udostępnione Gminnemu Ośrodkowi Sportu we Frysztaku, Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Niebylcu, Ośrodkowi Kultury w Czudcu, Ośrodkowi Kultury w Wiśniowej, Powiatowemu Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej (w zależności od miejsca uczestnictwa w zawodach).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:
– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
– sprostowania (poprawiania) swoich danych
– usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania (jeżeli zachodzą przesłanki wynikające z art. 17 oraz 18 RODO),
– przenoszenia danych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Aby skorzystać z wymienionych praw prosimy o poinformowanie, które z nich i w jakim zakresie mamy zastosować pod adresem e-mail: iodo@cstr.pl.

Przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (kontakt – ul. Stawki 2,00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl; tel. 22 531 03 00).

Kategorie danych oraz źródło danych

Dane w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mali czy numeru telefonu otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa lub od waszego partnera z zespołu.

Informacja o dobrowolności/obowiązku podania danych

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w zawodach.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że nie podejmujemy  decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.

Przekazywanie danych do państw trzecich

We własnym zakresie nie planujemy bezpośrednio przekazywać danych do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych. Specyfika działania Facebook’a i jego międzynarodowy charakter powodują jednak, że potencjalnie możliwy jest transfer danych poza EOG (nie jest to zależne od nas).

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. System rozgrywek może się zmienić w zależności od ilości zgłoszonych zawodników.
 2. Udział w turnieju jest dobrowolny.
 3. Turniej ma charakter rekreacyjnej.
 4. Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność.
 5. Organizatorzy nie ubezpieczają dodatkowo uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 6.  Regulamin może ulec zmianie.
Turniej Tenisa Ziemnego SINGLE 2021