tlo_gora

Regulamin Karty Sezonowej na Korty Tenisowe

Załącznik do Zarządzenia Nr 14/07/2021
 Dyrektora CSTiR z dnia 16 lipca 2021 r.

Regulamin karty sezonowej na korty tenisowe

 1. Niniejszy REGULAMIN wydany przez Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie z siedzibą w 38-100 Strzyżów, ul. Polna 1, (dalej jako „CSTR”) reguluje zasady korzystania z kortów tenisowych CSTR na podstawie karty sezonowej.
 2. Sezon trwa od kwietnia do listopada tego samego roku.
 3. Klient ma możliwość zakupienia i wykorzystania karty sezonowej w roku kalendarzowym jej zakupu, zgodnie z aktualną ofertą oraz warunkami określonymi w niniejszym regulaminie oraz Regulaminie kortów tenisowych CSTR.
 4. Karta sezonowa uprawnia do nielimitowanego korzystania z kortów tenisowych w danym sezonie, pod warunkiem wcześniejszej rezerwacji wizyty.
 5. Karta sezonowa daje dostęp do systemu rezerwacji na stronie www.cstr.pl za pomocą którego można dokonać maksymalnie dwie godzinne rezerwacje na dzień, z maksymalnie 48-godzinnym wyprzedzeniem.
 6. Limit 2 godzinnych rezerwacji na dzień nie obowiązuje w przypadku rezerwacji na max 2 godziny przed planowaną grą.
 7. Każdą rezerwację której posiadacz nie jest w stanie wykorzystać musi odwołać za pomocą formularza na stronie www.cstr.pl lub w Kasie Krytej Pływalni.
 8. Klient ma możliwość nabycia karty sezonowej w kasie Krytej Pływalni w Strzyżowie przy ul. Polnej. Zakupienie karty sezonowej wiąże się z koniecznością wypełnienia formularza karty sezonowego na korty tenisowe. Formularz dostępny na stronie www.cstr.pl bądź w Kasie Krytej Pływalni. Wyrobienie karty umożliwi sprawną identyfikację jego posiadacza
 9. Każdy posiadacz Karty sezonowej otrzyma kod dostępu do zamka elektronicznego na Korty CSTR, ważny do końca roku kalendarzowego zakupu Karty.
 10. Karta sezonowa uprawnia posiadacza (osobę, o danych identyfikacyjnych na które została wydana Karta sezonowa) do korzystania z usług świadczonych na kortach CSTR w zakresie zgodnym z typem zakupionej Karty sezonowej oraz zgodnie z informacjami o zakresie usług podanymi na stronie internetowej www.cstr.pl.
 11. Poprzez zakup Karty sezonowej klient zobowiązuje się stosować do instrukcji przekazywanych przez pracowników parku CSTR, do przestrzegania regulaminu działania Kortów CSTR, niniejszego regulaminu oraz regulaminów opublikowanych na stronie internetowej www.cstr.pl.
 12. Karta sezonowa:
  • pozwala na nielimitowane wizyty w Korty CSTR w ciągu dnia, nie wliczając w to dni wydarzeń i eventów odbywających się na Kortach CSTR,
  • pozwala na dokonanie maksymalnie 2 godzinnych rezerwacji na dzień poprzez stronę www.cstr.pl , rezerwację można dokonywać z max. 48godzinnym wyprzedzeniem,
  • uprawnia do wstępu na Korty CSTR, zgodnie z obowiązującymi regulaminami i procedurami dostępnymi na obiekcie i stronie www.cstr.pl,
  •  upoważnia do skorzystania z obniżonej opłaty startowej na wydarzenia i eventy organizowane przez CSTR, rabatu nie można przekazać osobie trzeciej oraz innych zniżek których wykaz będzie dostępny na www.cstr.pl,
  • Karty sezonowej nie można przekazywać osobom trzecim.
 13. Rodzaj Karty sezonowej określa sam klient zgodnie z kategorią wiekową osoby, dla której karta jest przeznaczona. Po zapłaceniu za wybrany rodzaj Karty sezonowej klient nie może zmienić tego rodzaju Karty sezonowej na inny, nawet jeśli dokonał błędnego zakupu. Karta sezonowa kupiona niezgodnie z kategorią wiekową posiadacza nie upoważnia do korzystania z Kortów CSTR. Niższa cena Karty sezonowej przysługuje na zasadach określonych w cenniku dostępnym na stronie internetowej www.cstr.pl w zakładce „Cennik” oraz w kasie Krytej Pływalni, dzieciom i młodzieży do 18 roku życia na podstawie ważnego dokumentu potwierdzającego wiek.
 14. Nieskorzystanie z przysługujących zniżek w momencie zakupu nie upoważnia do skorzystania z nich w terminie późniejszym, ani do uzyskania rekompensaty finansowej jak i niefinansowej.
 15. Łączenie zniżek nie jest możliwe.
 16. Karnet sezonowy od momentu jego wydania klientowi, jest imienny i niezbywalny, a w szczególności nie może być zbywany na rzecz osób trzecich lub udostępniany do korzystania osobom trzecim, pod rygorem zablokowania możliwości korzystania z karty bez możliwości zwrotu wartości zakupionej karty.
 17. Pracownicy CSTR są uprawnieni do kontroli ważności karty sezonowej, a klienci Kortów CSTR są zobowiązani do jej okazywania na ich każdorazowe żądanie wraz z ważnym dokumentem tożsamości.
 18. Karty sezonowe ważne są jedynie z dowodem tożsamości lub dokumentem potwierdzającym wiek, a w przypadku Kart sezonowych zakupionych w niższych cenach, z dowodem poświadczającym prawo do zniżki na zakup Biletu sezonowego.
 19. Posiadacz Karty sezonowej może w wyjątkowych przypadkach złożyć wniosek o zmianę posiadacza zakupionej Karty sezonowej jeśli przedłoży CSTR potwierdzenie lekarskie o długotrwałej chorobie lub innej istotnej okoliczności. Posiadacz Karty sezonowej jest zobowiązany przedłożyć informację o zaistniałej okoliczności uzasadniającej zmianę posiadacza zakupionej Karty sezonowej włącznie z dowodem tożsamości danej osoby (lub jej przedstawiciela prawnego). CSTR zastrzega sobie prawo do indywidualnej oceny każdego takiego przypadku i oceny uzasadnienia wniosku o zmianę posiadacza Karty sezonowej.
 20. CSTR ma prawo zablokować Kartę sezonową i uniemożliwić klientowi korzystanie z usług na terenie Kortów CSTR w razie stwierdzenia, że z Karty sezonowej korzysta osoba do tego nieupoważniona, czyli osoba, która nie jest zarejestrowana jako posiadacz Karty sezonowej.
 21. Osoba, która wykorzystała Kartę sezonową niezgodnie z regulaminem lub weszła na teren kortów CSTR wykorzystując cudzą Kartę sezonową zobowiązana jest do uiszczenia w Kasie Krytej Pływalni pełnej ceny za Kartę sezonową na Korty CSTR obowiązującej w dniu złamania regulaminu pod rygorem wezwania organów ścigania i dochodzenia przez CSTR odszkodowania za umyślne wyłudzenie usługi i narażenie CSTR na straty finansowe.
 22. W przypadku zablokowania Karty sezonowej z powodu naruszenia niniejszego regulaminu, klient nie ma prawa do żadnej finansowej lub niefinansowej rekompensaty za brak możliwości korzystania z usług świadczonych przez CSTR, ani prawa do zwrotu ceny Karty sezonowej ani jej adekwatnej części.
 23. Informacje na temat przetwarzania i ochrony danych osobowych są opublikowane na stronie www.cstr.pl w zakładce „RODO” oraz dostępne na stronie internetowej www.bip.cstr.pl w zakładce „Ochrona Danych Osobowych”.

Formularz – Karta sezonowa na Korty CSTR

Skip to content
.