tlo_gora

Klauzula Informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art 13 ust 1 i ust 2 z art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 1 19/1 z 4 maja 2016 (dalej Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej powoływane jako RODO informuję że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum  Sportu Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie zwany dalej Centrum

2) Kontakt do Inspektora danych osobowych: iodo@cstr.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych zadań Centrum na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c. i art 9 ust 1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz

– art 7 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

– ustawy z dnia 25.06.2010r. o sporcie ( Dz. U z 2017 r. poz 1463).

3) odbiorcą Pani /Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

4) Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z ustawą o rachunkowości i ustawy Ordynacja podatkowa,

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, lecz może być warunkiem dopuszczającym do uczestnictwa w naszych zadaniach statutowych Centrum.

8) niepodanie danych w zakresie wymaganym przez przepisy prawa może skutkować nie zawarciem umowy o świadczenie usług.

Skip to content
.