tlo_gora

Formularz zgłoszeniowy – Turniej Tenisa Ziemnego Puchar Starosty Strzyżowskiego i Burmistrza Strzyżowa DEBLE 2021

LISTA DRUŻYN JEST JUŻ ZAMKNIĘTA!!

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 oraz 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”) informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie z siedzibą pod adresem ul. Polna 1, 38-100 Strzyżów, NIP 8191562982 – reprezentowane przez Dyrektora Wiesława Chlipałę (tel. 17 276 85 60, e-mail: administracja@cstr.pl).
Dane Inspektora ochrony danych – Iwona Rokita, e-mail: iodo@cstr.pl.

Cele, podstawy prawne przetwarzania
Będziemy przetwarzać Państwa dane w celu: – przyjęcia zgłoszenia związanego z rejestracją na zasadach opisanych w Regulaminie do Amatorskich Mistrzostw Powiatu Strzyżowskiego w Siatkówce Plażowej 2021 (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); w dowolnym momencie możecie Państwo cofnąć powyższą zgodę, jednakże cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a skutkiem cofnięcia zgody na przetwarzanie danych zawartych w dokumentacji zgłoszeniowej będzie odmowa udziału w zawodach,
– nieodpłatnego rozpowszechniania wizerunku (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych);
– nieodpłatnego rozpowszechniania wizerunku w przypadku gdy stanowią Państwo jedynie szczegół całości imprezy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e RODO w zw. art. 81 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych),
– organizacji i przeprowadzenia zawodów, wypełnienia obowiązków organizatora zawodów, w tym publikacji listy zawodników/zwycięzców i ich prezentacji, obsługi zgłoszeń, informowania o wynikach oraz przyznawania nagród
– co stanowi wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym wynikającym z naszego Statutu jako promocja sportu (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
– realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Okres przechowywania Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane, a następnie zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Odbiorcy danych
Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane naszym hostingodawcom, pracownikom/współpracownikom/wolontariuszom na podstawie upoważnienia w zakresie obowiązków wynikających z obsługi zawodów oraz instytucjom określonym przez przepisy prawa. Dane mogą także zostać udostępnione Gminnemu Ośrodkowi Sportu we Frysztaku, Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Niebylcu, Ośrodkowi Kultury w Czudcu, Ośrodkowi Kultury w Wiśniowej, Powiatowemu Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej (w zależności od miejsca uczestnictwa w zawodach).

Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do: – dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – sprostowania (poprawiania) swoich danych – usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania (jeżeli zachodzą przesłanki wynikające z art. 17 oraz 18 RODO), – przenoszenia danych, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Aby skorzystać z wymienionych praw prosimy o poinformowanie, które z nich i w jakim zakresie mamy zastosować pod adresem e-mail: iodo@cstr.pl. Przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (kontakt – ul. Stawki 2,00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl; tel. 22 531 03 00).

Kategorie danych oraz źródło danych
Dane w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mali czy numeru telefonu otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa lub od waszego partnera z zespołu.

Informacja o dobrowolności/obowiązku podania danych
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w zawodach.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Informujemy, że nie podejmujemy  decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.

Przekazywanie danych do państw trzecich
We własnym zakresie nie planujemy bezpośrednio przekazywać danych do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych. Specyfika działania Facebook’a i jego międzynarodowy charakter powodują jednak, że potencjalnie możliwy jest transfer danych poza EOG (nie jest to zależne od nas).

Skip to content
.