tlo_gora

Formularz zgłoszeniowy – Test Coopera dla wszystkich

  Dane uczestnika

  Imię i nazwisko(wymagane)

  Rok urodzenia (wymagane)

  Miejscowość(wymagane)

  Szkoła

  Adres email (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Oświadczenia:

  Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Testu Coopera dla wszystkich 2023.

  Oświadczam, iż zostałem pouczony o przysługujących uprawnieniach w zakresie możliwości wglądu do gromadzonych danych osobowych oraz o możliwości ich uzupełniania, oraz żądania sprostowania w razie stwierdzenia, że dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. (Klauzula informacyjna poniżej).

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13 oraz 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”) informujemy, że:

  Współadministratorem Państwa danych osobowych jest:
  1. Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie z siedzibą pod adresem ul. Polna 1, 38-100 Strzyżów – reprezentowane przez Dyrektora Wiesława Chlipałę (tel. 17 276 85 60, e-mail: administracja@cstr.pl) zwane dalej Współadministratorem 1
  Dane Inspektora ochrony danych – Iwona Rokita, e-mail: iodo@cstr.pl.

  2. Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej z siedzibą pod adresem Wiśniowa 193, 38-124 Wiśniowa – reprezentowane przez Dyrektora Kamila Mendochę (tel./fax 17 276 55 90, e-mail: pckit@strzyzowski.pl) zwane dalej Współadministratorem 2
  Dane Inspektora ochrony danych – Marcin Kołodziej, e-mail: iod.strzyzow@gmail.com

  Cele, podstawy prawne przetwarzania
  Wspóladministrator 1 będzie przetwarzać Państwa dane w celu:
  – przyjęcia zgłoszenia związanego z rejestracją na zasadach opisanych w Regulaminie Testu Coopera dla wszystkich (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); w dowolnym momencie możecie Państwo cofnąć powyższą zgodę, jednakże cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a skutkiem cofnięcia zgody na przetwarzanie danych zawartych w dokumentacji zgłoszeniowej będzie odmowa udziału w zawodach,
  – nieodpłatnego rozpowszechniania wizerunku w przypadku zamieszczenia i udostępnienia Państwa zdjęć (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 
  o prawie autorskim i prawach pokrewnych);
  – nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku w przypadku gdy stanowią Państwo jedynie szczegół całości imprezy publicznej – co stanowi wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym wynikającym ze Statutu jednostki (art. 6 ust. 1 lit. e RODO w zw. art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych);
  – organizacji i przeprowadzenia biegu, wypełnienia obowiązków organizatora zawodów,w tym publikacji listy zawodników/zwycięzców i ich prezentacji, obsługi zgłoszeń, informowania o wynikach oraz przyznawania nagród – co stanowi wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym wynikającym ze Statutu jednostki – jako promocja sportu (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
  – realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  – przygotowania analizy statystycznej biegów – co stanowi wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym – poprawę jakości naszych usług i ustalenie zakresu terytorialnego naszej oferty (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
  Wspóladministrator 2 będzie przetwarzać Państwa dane w celu:
  – nieodpłatnego rozpowszechniania wizerunku w przypadku zamieszczenia i udostępnienia Państwa zdjęć (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych);
  – nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku w przypadku gdy stanowią Państwo jedynie szczegół całości imprezy publicznej – co stanowi wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym wynikającym ze Statutu jednostki (art. 6 ust. 1 lit. e RODO w zw. art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych);
  – organizacji i przeprowadzenia biegu, wypełnienia obowiązków organizatora zawodów, w tym publikacji listy zawodników/zwycięzców i ich prezentacji, obsługi zgłoszeń, informowania o wynikach oraz przyznawania nagród – co stanowi wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym wynikającym ze Statutu jednostki (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
  – realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  Okres przechowywania
  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia celu,
  w jakim zostały zebrane, a następnie zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  Odbiorcy danych
  Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane naszym hostingodawcom, pracownikom/współpracownikom/wolontariuszom na podstawie upoważnienia w zakresie obowiązków wynikających z obsługi zawodów oraz instytucjom określonym przez przepisy prawa.
  Prawa osób, których dane dotyczą 
  Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:
  – dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  – sprostowania (poprawiania) swoich danych
  – usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania (jeżeli zachodzą przesłanki wynikające z art. 17 oraz 18 RODO).
  W każdej chwili macie Państwo możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, z przyczyn związanych z waszą szczególną sytuacją (art. 21 RODO).
  Aby skorzystać z wymienionych praw prosimy o poinformowanie, które z nich i w jakim zakresie mamy zastosować pod adresem e-mail: iodo@cstr.pl w przypadku gdy dane przetwarza Współadministrator 1, zaś pod adresem e-mail: iod.strzyzow@gmail.com
  w przypadku gdy dane przetwarza Współadministrator 2.
  Jeżeli nie jesteście Państwo pewni co do tego, który Współadministrator przetwarza Państwa dane, prosimy o skontaktowanie się z nami w celu jego ustalenia.
  Przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (kontakt – ul. Stawki 2,00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl;
  tel. 22 531 03 00).
  Kategorie danych oraz źródło danych
  Dane w postaci imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu e-mali, numeru telefonu, miejscowości którą reprezentujecie –  otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa lub osoby, która was zgłosiła do udziału w biegu.
  Informacja o dobrowolności/obowiązku podania danych
  Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w zawodach.
  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  Informujemy, że nie podejmujemy  decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.
  Przekazywanie danych do państw trzecich
  We własnym zakresie nie planujemy bezpośrednio przekazywać danych do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych. Jednakże specyfika działania Facebooka i jego międzynarodowy charakter powodują, że potencjalnie możliwy jest transfer danych poza EOG (nie jest to zależne od nas).

  Skip to content
  .