tlo_gora

Formularz zgłoszeniowy – Amatorskie Mistrzostwa Powiatu Strzyżowskiego w Siatkówce Plażowej 2020

  Wybierz turniej/e w których chcesz zagrać(wymagane)

  Pamiętaj, aby być sklasyfikowanym w Mistrzostwach Powiatu Strzyżowskiego trzeba wziąć udział w conajmniej 2 turniejach!!

  Wybierz kategorie (wymagane)

  Nazwa drużyny (wymagane)

  Dane 1 zawodnika(kapitana)
  Imię i nazwisko(wymagane)

  Rok urodzenia

  Adres email (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Dane 2 zawodnika
  Imię i nazwisko(wymagane)

  Rok urodzenia

  Oświadczenia:

  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z regulaminem Mistrzostw Powiatu Strzyżowskiego w Siatkówce Plażowej 2020

  Oświadczam, że zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zm.) wyrażamy zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych – Dyrektor Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie oraz organizatorów, danych osobowych dla celów organizacyjnych realizowanych przez CSTiR zadań statutowych tj. organizowania imprez sportowych – Mistrzostwa Powiatu Strzyżowskiego w Siatkówce Plażowej 2020. Jednocześnie wyrażamy zgodę na przetwarzanie wizerunku przez Administratora Danych Osobowych i organizatorów, w postaci upubliczniania na tablicach informacyjnych, na zdjęciach, w przekazach telewizyjnych i internetowych oraz w prasie.

  Oświadczamy, iż zostaliśmy pouczeni o przysługujących uprawnieniach w zakresie możliwości wglądu do gromadzonych danych osobowych oraz o możliwości ich uzupełniania, oraz żądania sprostowania w razie stwierdzenia, że dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. (Klauzula informacyjna poniżej).

   

  Klauzula informacyjna

  1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji, 38-100 Rzeszów ul. Polna 1.
  2. W celu przekazania wszelkich pytań, oświadczeń, żądań dotyczących przetwarzania Państwa danych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iodo@cstr.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie podanym przez Panią/Pana za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych i innych form kontaktu z Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w celu realizacji usług świadczonych drogą tradycyjną oraz elektroniczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, dochodzenia możliwych roszczeń wobec Usługobiorcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz, w razie wyrażenia dodatkowych zgód – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie i w celach wskazanych w treści tych zgód.
  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione:
   • podmiotom publicznym uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań,
   • zaufanym partnerom którzy współpracują z nami w zakresie obsługi IT, obsługi prawnej, obsługi medycznej
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania umowy, a także po jej zakończeniu w celach związanych z:
   • dochodzeniem roszczeń w związku z wykonywaniem umowy (tj. co o zasady maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy),
   • wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
   • dane dla celów marketingowych: – w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wycofania zgody;
   • w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych celach, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przedmiotowej zgody.
   • w przypadku monitoringu wizyjnego przez okres nie dłuższy niż 30 dni
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w razie wyrażenia dodatkowej zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Jeśli uzna Pani/Pana, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem korzystania z usług świadczonych drogą tradycyjną oraz elektroniczną .W razie niepodania danych osobowych Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji nie będzie w stanie świadczyć wskazanych usług.
  10. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa.
  Skip to content
  .