tlo_gora

Formularz Zgłoszeniowy – Bieg TROPEM WILCZYM 2021 W STRZYŻOWIE

ZAPISY DO BIEGU ZOSTAŁY ZAMKNIĘTE!!

!Formularz wypełnia rodzic/ opiekun prawny w imieniu małoletniego zawodnika.!

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 • Administratorem danych osobowych jest Gmina Strzyżów, ul. Przecławczyka 5, 38-100 Strzyżów.
 • Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem: iod@strzyzow.pl. Dane osobowe są wykorzystywane w celu dokonania zapisu na wydarzenie, wyłonienie zwycięzców, wydanie nagród, kontakt z uczestnikiem, zabezpieczenie roszczeń i ochrona przed roszczeniami (uzasadniony interes prawny administratora),
 • Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, zabezpieczenie roszczeń i ochrona przed roszczeniami w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora),
 • Wycofanie zgody na wykorzystanie danych osobowych nie ma wpływu na legalność wykorzystania tych danych, które zostało dokonane na podstawie tej zgody przed dniem jej cofnięcia.
 • Dane osobowe mogą zostać udostępnione dostawcom programu do elektronicznego zarządzania dokumentacją,  dostawcy poczty e-mail, kancelarie adwokackie, radcowskie i doradztwa prawnego, którym zlecono świadczenie pomocy prawnej.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat (licząc od końca roku, w którym zebrane zostały dane osobowe),
 • Przysługuje Państwu następujący katalog praw:
  – prawo do dostępu do danych osobowych,
  – prawo do ich sprostowania,
  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  – prawo do przenoszenia jego danych osobowych,
  – prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji z tego tytułu.
  – prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Sprzeciw uwzględnia się z uwagi na szczególną sytuację danej osoby. Skutecznie złożony sprzeciw skutkuje zaprzestaniem korzystania z danych osobowych w celu wskazanym w treści sprzeciwu. Sprzeciw złożony bezpodstawnie zostanie odrzucony. Staranne uzasadnienie sprzeciwu może zwiększyć szansę na uznanie jego słuszności. 
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia wpisania na listę uczestników wydarzenia.
 • Zautomatyzowane przetwarzanie, profilowanie: nie dotyczy.
Skip to content
.