tlo_gora

Formularz Zgłoszeniowy – BIEG KONSTYTUCJI 3 MAJA O PUCHAR STAROSTY STRZYŻOWSKIEGO I BURMISTRZA STRZYŻOWA W STRZYŻOWIE – Dzieci i młodzież

Imię(wymagane)

Nazwisko(wymagane)

Rok urodzenia uczestnika "rrrr" (wymagane)

Adres email (wymagane)

Klasa (wymagane)
Klasa I-III SPKlasa IV-VI SPKlasa VII, VIII SP lub GimnazjumSzkoła ponadgimnazjalna

Nazwa Szkoły (wymagane)

Oświadczenia:

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Biegu Konstytucji 3 Maja o Puchar Starosty Strzyżowskiego i Burmistrza Strzyżowa w Strzyżowie i zostałem pouczony o przysługujących uprawnieniach w zakresie możliwości wglądu do gromadzonych danych osobowych oraz o możliwości ich uzupełniania, oraz żądania sprostowania w razie stwierdzenia, że dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. (Klauzula informacyjna poniżej)

Wyrażam zgodę na publikowanie mojego wizerunku przez Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie oraz organizatorów i partnerów biegu, w związku z udziałem w Biegu Konstytucji 3 Maja o Puchar Starosty Strzyżowskiego i Burmistrza Strzyżowa w Strzyżowie.

Wyrażam zgodę na publikowanie mojego imienia i nazwiska w listach zawodników oraz wynikach zawodów przez Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie oraz organizatorów i partnerów biegu, w związku z udziałem w Biegu Konstytucji 3 Maja o Puchar Starosty Strzyżowskiego i Burmistrza Strzyżowa w Strzyżowie.

Zgoda dotyczy zdjęć, materiałów filmowych zawierających wizerunek i dane osobowe, zarejestrowanych podczas Biegu Konstytucji 3 Maja o Puchar Starosty Strzyżowskiego i Burmistrza Strzyżowa w Strzyżowie, udostępnionych w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej przez organizatora oraz partnerów biegu jak również na profilach internetowych zarządzanych przez organizatorów i partnerów biegu.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) – “Rozporządzenie”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum  Sportu Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie zwany dalej Centrum.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iodo@cstr.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych zadań Centrum na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c. i art 9 ust 1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz
  – art 7 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
  – ustawy z dnia 25.06.2010 r. o sporcie ( Dz. U z 2017 r. poz 1463).
 4. Dane osobowe będą przechowywane i wykorzystywane do czasu uchylenia zgody na ich przetwarzanie jednak nie dłużej niż 5 lat.
 5. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, uchylenie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w organizowanym biegu.
 9. Podane dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

.